Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Liikenteeseen käyttäminen. Korvattavuus. LV 07/343

A oli suorittamassa hakeurakkaa mökkitielle pysäköidyllä traktorilla, jossa oli tätä tarkoitusta varten hakkuri. Hakeurakka oli keskeytynyt hakkurin kuormaajan kourankannikkeen katkettua. Katkeamisen huomattuaan A oli laskenut hakkurista kierrokset pois ja odotellut että saisi laitteen ulosoton pois päältä. Tämän jälkeen A oli noussut ulos traktorista katsomaan olisiko rikkoutuneelle laitteelle tehtävissä jotain ennen sen kuljettamista korjaamolle. Traktorista ulos noustessaan A oli huomannut hakkurin venttiilipöydän vuotavan. Katsoakseen vuotoa tarkemmin A oli noussut pyörivän nivelakselin yli jolloin hänen housunlahkeensa oli tarttunut akseliin. A oli kaatunut ja saanut vammoja vasempaan jalkaansa ja käteensä.

Liikennevakuutusyhtiö Y pyysi lausuntoa A:lle aiheutuneen vahingon korvaamisesta traktorin liikennevakuutuksesta.

Y katsoi, ettei kyseessä ole liikennevakuutuksesta korvattava vahinko, koska vahinko on kohdistunut liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdan mukaisesti työsuorituksen kestäessä moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana työsuoritusta tekevään ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön.

Liikennevahinkolautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista ajoneuvon käyttämistä, mikä on luonteenomaista sen käyttämiselle sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu. Ajoneuvon on katsottu olevan liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä. Liikenteeseen käyttämiseksi on myös vakiintuneesti katsottu kuljettajan ja matkustajan ajoneuvoon nouseminen tai sieltä poistuminen samoin kuin ajoneuvon lastaaminen tai purkaminen. Liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana tai sillä lähdetään liikkeelle, jos aiottu toimenpide liittyy välittömästi ajoneuvon liikenteeseen saamiseen.

Liikennevakuutuslain 5 §:ssä puolestaan säädetään siitä, milloin riskit ovat vahingon kohdistumisen perusteella tyypiltään sellaisia, että niitä ei ole tarkoitettu korvattavaksi liikennevakuutuslain perusteella. Mainitun pykälän 1 kohdan mukaan vahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä.

Puheena oleva vahinko oli tapahtunut traktorin ja siihen yhdistetyn hakettimen ollessa mökkitiellä pysähtyneenä hakeurakan suorittamista varten. Kuormaa tasaavan heilurin katkettua traktorissa istunut A oli laskenut hakkurista kierrokset pois saadakseen hakettimen ulosoton pois päältä. A oli tämän jälkeen noussut ulos traktorista tutkiakseen rikkoontuneen osan korjaamismahdollisuuksia. Tällöin A oli havainnut öljyvuodon hakkurin venttiilipöydällä ja katsoakseen sitä tarkemmin hän oli noussut vielä hiljakseen pyörivän nivelakselin yli. A:n housunlahje oli tarttunut pyörivään nivelakseliin, jolloin A oli kaatunut ja loukannut itsensä.

Lautakunta katsoi, että kyseessä oli tilanne, johon sovelletaan edellä selostetun liikennevakuutuslain 5 §:n 1 kohdan rajoitussäännöstä. A:n henkilövahinkojen syntyminen on seurausta riskistä, joka liittyy hänen työsuoritukseensa eikä moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen. A oli sammuttanut hakettimen voimanlähteen ja astunut ulos traktorista tarkastellakseen rikkoontuneen osan korjausmahdollisuutta. Tällöin traktorin ja hakettimen välinen nivelakseli on kuitenkin vielä pyörinyt työsuoritukseen liittyen. Työsuorituksen on katsottava jatkuvan siihen asti kunnes työvälineen liike on loppunut. Näin ollen lautakunta ei suosittanut A:lle aiheutuneen vahingon korvaamista traktorin liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen