Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet. Användning i trafik. Lossning. LV 07/143

En skada hade inträffat när A var i färd med att koppla loss en släpvagn från traktorn. När han drog i en lina för att öppna släpvagnslåsningen gick ett finger av.

Försäkringsbolaget Y bad trafikskadenämnden om ett utlåtande. Y ansåg att det var fråga om en sådan situation som avses i begränsningsbestämmelsen i 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen och att skadan därmed under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla hade drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete. Enligt detta sätt att se ska A:s personskada inte ersättas från traktorns trafikförsäkring.

A gav ett svaromål i ärendet. Han ansåg att skadan borde ersättas från traktorns trafikförsäkring. A berättade bland annat att han hade suttit inne i traktorn när skadan skedde och att hans hand hade blivit i kläm mellan traktorfönstret och en skyddsbalk i traktorhytten.

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

I 2 § i trafikförsäkringslagen uppräknas de fall där motorfordon inte är i trafik i den bemärkelse lagen avser. Syftet med lagrummet är att begränsa ersättningsbarheten för sådana slag av olyckor som inträffat under vissa omständigheter och är främmande för användning av fordon i trafik. I 2 § i trafikförsäkringslagen uteslutits inte risker som hänför sig till att fordonet parkeras eller sätts i gång ur begreppet användning i trafik. I vedertagen ersättningspraxis för trafikskador har det ansetts att risker som hänför sig till användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla, om den tilltänkta åtgärden har ett direkt samband med att fordonet sätts i gång eller parkeras.

Med beaktande av att skadan enligt den inlämnade utredningen inträffat på en skogsväg när A hade kopplat loss en släpvagn från en traktor ansåg nämnden att skadan hade orsakats i följd av att traktorn använts i trafik.

I 5 § i trafikförsäkringslagen finns bestämmelser om när skador inte ersätts från trafikförsäkringen. Enligt 5 § 1 punkten ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete.

För att ersättning i det aktuella fallet ska kunna vägras med åberopande av det ovan nämnda lagrummet måste det kunna anses att den till traktorn kopplade släpvagnen hade utgjort traktorns last och att frånkopplingen av släpvagnen hade inneburit att lasten lossats.

Nämnden ansåg att en släpvagn som är kopplad till ett fordon inte kan betraktas som fordonets last enbart på den grund att släpvagnen till följd av vissa egenskaper som den har inte är ett motorfordon som avses i trafikförsäkringslagen; i stället måste släpvagnen i det aktuella fallet uppfattas som en del av traktorn. Nämnden ansåg därmed att skadan i det aktuella fallet inte kunde anses ha uppkommit under lossning av traktorns last i den bemärkelse som avses i 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen.

Eftersom det måste anses att den aktuella skadan hade inträffat i följd av att traktorn användes i trafik och det inte hade visats någon sådan grund för att vägra ersättning som anges i trafikförsäkringslagen bör den uppkomna skadan ersättas från traktorns trafikförsäkring.

Nämnden var enig.