Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet. Användning i trafik. Lossning. LV 07/303

A omkom när han blev i kläm mellan en traktor och en släpvagn som var fullastad med jord.

Försäkringsbolaget Y bad trafikskadenämnden om ett utlåtande. Y ansåg att det var fråga om en sådan situation som avses i begränsningsbestämmelsen i 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen och att skadan därmed under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla hade drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete. Enligt detta sätt att se ska A:s personskada inte ersättas från traktorns trafikförsäkring.

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Utifrån den inlämnade utredningen ansåg nämnden att skadan hade inträffat i en situation där en släpvagn höll på att kopplas till en traktor. A hade sannolikt med hjälp av traktorns maskinkraft försökt lyfta upp släpvagnens dragbom som vilat på marken genom att använda kedjor som var fästade vid traktorns lyftarmar. När dragbommen hade höjt sig hade den tungt lastade släpvagnen börjat röra sig mot traktorn och då hade A som stod mellan fordonen omkommit.

I vedertagen ersättningspraxis för trafikskador har det ansetts att risker som hänför sig till användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla, om den tilltänkta åtgärden har ett direkt samband med att fordonet sätts i gång eller parkeras.

Nämnden ansåg att skadan hade skett i samband med en handling som helt klart syftat till att sätta i gång traktorn och den till traktorn kopplade släpvagnen. Skadan hade enligt nämndens uppfattning alltså orsakats av att traktorn använts i trafik i den bemärkelse som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen.

I 5 § i trafikförsäkringslagen finns bestämmelser om situationer där skador inte ersätts från trafikförsäkringen. Enligt 5 § 1 punkten ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete.

Nämnden konstaterade att när en släpvagn som är avsedd att fogas till en traktor kopplas till traktorn måste den på så sätt anses vara en del av traktorn att den inte kan uppfattas som traktorns last. Nämnden ansåg därmed att skadan i det aktuella fallet inte kunde anses ha orsakats medan traktorn lastats eller under annat arbete i den bemärkelse som avses i 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen.

Eftersom det måste anses att den aktuella skadan inträffat i följd av att traktorn användes i trafik och det inte hade visats någon sådan grund för att vägra ersättning som anges i trafikförsäkringslagen bör den uppkomna skadan ersättas från traktorns trafikförsäkring.

Nämnden var enig.