Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Särskilda kostnader. Ersättning för en hunds värde. LV 07/589

En golden retriever som A ägde skadades så allvarligt vid en trafikskada att den måste avlivas.

Det försäkringsbolag som var ansvarigt för trafikskadan ersatte som hundens gängse värde 50 % av anskaffningspriset för en ny valp, vilket enligt A var 1200 €. Den utbetalda ersättningen var därmed 600 €.

A bad trafikskadenämnden om ett utlåtande och krävde att förlusten av hunden skulle ersättas med 1200 €, dvs. priset för en valp av samma ras.

Försäkringsbolaget berättade i sitt svaromål att det hade betalt 300 € utöver den summa om 600 € som angavs i ersättningsbeslutet. Enligt uppgifter som försäkringsbolaget hade fått från Kennelförbundet var försäkringsvärdet för A:s hund 900 €. Utifrån det försäkringsvärde som Kennelförbundet hade meddelat hade försäkringsbolaget betalt en 300 € stor tilläggsersättning, dvs. sammanlagt 900 €.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2, 2 a-2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Enligt 5 kap. 5 § i skadeståndslagen ska vid sakskada ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

I skadeståndsrätten behandlas djur som saker, och när värdet av en hund som omkommit bestäms iakttas i tillämpliga delar principerna för ersättning för sakskador.

Principen vid trafikskador är att full ersättning betalas till följd av trafikskada, dvs. att den skadelidande ska försättas i den ställning där han eller hon skulle ha varit om trafikskadan inte hade inträffat. När en hund omkommer till följd av en trafikskada ska hundens värde vid skadetidpunkten användas som grund för ersättningsbeloppet. När tillförlitlig bevisning som gäller skadans belopp antingen inte står att få eller kan fås endast med svårighet blir det nödvändigt att uppskatta skadan till skäligt belopp, i enlighet med den rättsprincip som framgår av 17 kap. 6 § i rättegångsbalken.

Den hund av rasen golden retriever som måste avlivas till följd av A:s trafikskada var 11 år. Enligt utredningen var anskaffningspriset för en ny valp 1200 €. Enligt upgifter som försäkringsbolaget fått från Kennelförbundet hade försäkringsvärdet för A:s hund varit 900 €. Enligt uppgifter som försäkringsbolaget likaså hade fått från Kennellförbundet hade hunden inga officiella resultat från utställningar, prov, tävlingar eller hälsokontroller.

Nämnden ansåg att en hunds försäkringsvärde inte är ett direkt uttryck för hundens värde vid skadetidpunkten. Enligt nämndens uppfattning kunde anskaffningspriset för en ny valp i princip betraktas som hundens värde vid skadetidpunkten; övriga för fallet specifika omständigheter bör dock beaktas samtidigt. Eftersom A:s hund redan var 11 år när skadan inträffade och inte hade några officiella resultat från utställningar, prov, tävlingar eller hälsokontroller bedömde nämnden att den 900 € stora ersättning som försäkringsbolaget hade betalt kunde anses vara av rätt storlek med avseende på hundens värde vid skadetidpunkten, även om försäkringsvärdet inte i sig är något uttryck för hundens värde vid skadetidpunkten.

Nämnden var enig.