Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik. Ersättningsbarhet. LV 07/343

A höll på med en flisentreprenad där han använde en traktor som stod på en stugväg. Traktorn var utrustad med en flistugg för ändamålet. Flisentreprenaden hade avbrutits av att flistuggens gripfäste hade gått av. Efter att A lagt märke till saken hade han stannat flistuggen så att varvtalet sjönk till till noll och väntat på att kunna koppla loss flistuggen från kraftöverföringsaxeln. Efter det hade A stigit ut ur traktorn för att se om något kunde göras åt den trasiga anordningen innan den fördes iväg för att repareras. När A steg ur traktorn hade han sett att flistuggens ventilbord läckte. För att ta sig en närmare titt på läckaget hade A klivit över den roterande kraftöverföringsaxeln, och då hade ena byxbenet fastnat i den. A hade fallit omkull och skadat vänstra foten och handen.

Trafikförsäkringsbolaget Y begärde utlåtande om huruvida det var skäl att ersätta A:s skada från traktorns trafikförsäkring.

Y ansåg att det inte är fråga om en skada som ska ersättas från trafikförsäkringen eftersom skadan i enlighet med vad som sägs i 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen under pågående arbete, medan motorfordonet stått stilla har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför arbete.

Trafikskadenämndens utlåtande

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom (nedan trafikskada) enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Med motorfordons användning i trafik avses all sådan användning av ett fordon som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Ett fordon har ansetts vara i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg eller när det annars är i trafik, t.ex. står parkerat. Som användning i trafik anses vedertaget också att föraren eller passagerare stiger in i eller ut ur fordonet och att fordonet lastas eller lossas. Riskerna i samband med användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla eller sätts i gång, om den planerade åtgärden har ett direkt samband med att fordonet sätts i gång.

I 5 § i trafikförsäkringslagen finns åter bestämmelser om när riskerna är av sådant slag att de står utanför trafikförsäkringslagens tillämpningsområde. Enligt 1 punkten i paragrafen ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete medan motorfordonet stått stilla har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete.

Den aktuella skadan hade inträffat medan traktorn och den till traktorn kopplade flistuggen stått stilla på en stugväg på grund av en flisentreprenad. Efter att den lastutjämnande pendeln gått av hade A medan han befann sig inne i traktorn minskat flistuggens varvtal till noll för att kunna koppla loss flistuggen från kraftöverföringsaxeln. A hade efter det stigit ur traktorn för att undersöka möjligheterna att reparera den trasiga delen. Då hade han lagt märke till att flistuggens ventilbord läckte olja, och för att studera läckaget närmare hade han klivit över kraftöverföringsaxeln som fortfarande roterade sakta. A:s byxben hade fastnat i den roterande axeln och då hade A fallit omkull och skadat sig.

Nämnden ansåg att det var fråga om en situation på vilken begränsningsbestämmelsen i den ovan refererade 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen tillämpas. Uppkomsten av A:s personskada är en följd av en risk som har samband med det arbete han utfört, inte med att motorfordonet använts i trafik. A hade stängt av flistuggens kraftkälla och stigit ut ur traktorn för att bedöma möjligheten att reparera den trasiga delen. Då har kraftöverföringsaxeln mellan traktorn och flistuggen dock fortfarande roterat med anknytning till det arbete som utförts. Det måste anses att ett arbete fortgår tills arbetsredskapets rörelse har upphört. Därför rekommmenderade nämnden inte att den skada som hade drabbat A skulle ersättas från traktorns trafikförsäkring.

Nämnden var enig.