Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Elinaika: pysyvä haitta ja pysyvä kosmeettinen haitta

Lautakunnan istunto Dnro 07/1062

X sai liikennevahingossa keväällä 2006 sijoiltaanmenon V ja VI kaulanikaman välille sekä tähän liittyneen täydellisen selkäydinvaurion. Nikamat asetettiin paikoilleen ja kiinnitettiin leikkauksessa, ja hengitysvaikeuksien johdosta X:lle jouduttiin vielä asentamaan henkitorviavanne. X kuoli vammojensa seurauksen 15 päivän kuluttua liikennevahingosta.

Vakuutusyhtiö Y pyysi lautakunnalta lausuntoa muun muassa pysyvästä haitasta ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta. Vakuutusyhtiö Y katsoi lausuntopyynnössään, että X:lle ei tule maksettavaksi korvauksia pysyvästä haitasta tai kosmeettisesta haitasta, koska vahinkoa kärsinyt eli liikennevahingon jälkeen vain kaksi viikkoa ja hänen tilansa ei ollut vielä vakiintunut.

Pysyvä haitta

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §: n 2 momentin mukaan korvaus pysyvästä haitasta määrätään ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen.

Liikennevakuutuksesta korvattavan pysyvän haitan haittaluokitus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen 1012/1986, jonka mukaan vammat ryhmitellään niiden vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan. Pysyvän haitan korvausmäärää laskettaessa vahingonkärsineen ikä vaikuttaa korvauksen määrään liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisesti.

Pysyvän haitan korvauksen maksaminen edellyttää, että vammojen jälkitila ja vahinkoa kärsineen terveydentila liikennevahingon jälkeen on vakiintunut. Hoidon akuuttivaiheessa ja toiminnallisen toipumisen ollessa kesken pysyvää haitan korvausta ei voida suorittaa.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa lautakunta totesi, että X:lle olisi todennäköisesti jäänyt pysyvä neliraajahalvaus. Hän kuitenkin eli liikennevahingon jälkeen vain kaksi viikkoa, ja oli tämän ajan sairaalassa tehostetussa hoidossa. Lautakunta katsoi vahinkoa kärsineen liikennevahingon jälkeisen elinajan olleen niin lyhyt, että vahingonkorvauslaissa tarkoitetun pysyvän haitan korvaaminen ei ollut perusteltua. Lautakunta katsoi, että A:lle ei ollut ehtinyt muodostua korvattavaa, laissa tarkoitettua toiminnallista haittaa ja että korvaus tulee suoritettavaksi tilapäisen haitan normiston mukaisesti.

Pysyvä kosmeettinen haitta

Pysyvän kosmeettisen haitan korvaus maksetaan liikennevahinkovamman ulkonäölle aiheuttamasta haitasta, kuten rumentavasta arvesta, epämuotoisuudesta, rumentavasta typistymisestä tai ryhtivirheestä. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että ulkonäölle aiheutunut haitta on pysyvä.

Lautakunta katsoi asiakirjoista ilmenneen, että X:lla oli niskassaan noin 15 cm pitkä leikkausarpi ja kaulallaan henkitorviavanteen arpi. Näistä olisi sinänsä jäänyt kosmeettista haittaa myöhemmin arpien tilan vakiinnuttua. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vahinkoa kärsinyt eli liikennevahingon jälkeen vain kaksi viikkoa, ja oli tämän ajan sairaalassa tehostetussa hoidossa. Lautakunta katsoi, että X:lle ei ollut tosiasiallisesti aiheutunut pysyvää kosmeettista haittaa liikennevahingon seurauksena.