Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Sijaisauto.

Lautakunnan istunto. LV 07/1429

Tapahtumatiedot

A:nomistama henkilöauto vaurioitui liikennevahingossa 26.4.2007. Auto oli korjattavana 26.4. - 24.5.2007 välisen ajan. Korjausajalta yhtiö oli suorittanut A:llenormien mukaisen seisontapäiväkorvauksen. Vakuutusyhtiökatsoi korvauspäätöksessään, etteisijaisauton myöntämiselle ollut liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaista perustetta. A:n jahänen puolisonsa julkisen liikenteen käyttö työmatkoihin oli ajallisesti kohtuullista ja ettei asiakkaan olosuhteet edellyttäneet vuokra-auton jatkuvaa käyttöä.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Lain 6 §:n 3 momentin mukaan moottoriajoneuvon vahingoittumisesta omistajalla on oikeus saada korvaukseksi joko korjauskustannus tai sitä vastaava määrä tahi, kun moottoriajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata, sillä välittömästi ennen vahingon tapahtumista ollut käypä arvo, jolloin vahingoittunut tai tuhoutunut ajoneuvo on luovutettava korvauksen maksajalle.

Sijaisauton vuokrauskustannuksista korvausta suoritetaan lautakunnan normien ja ohjeiden perusteella.Vuokra-auton käyttö tulee olla riittävän perusteltu ja tarpeellinen. Vuokrauksista johtuvista kustannuksista voidaan suorittaa korvausta vahinkoa kärsineen ammatin harjoittamisen tai työn suorittamisen edellyttäessä auton jatkuvaa käyttöä tai autottomuuden aiheuttaessa hänelle muutoin huomattavaa taloudellista menetystä. Lisäksi voidaan vuokrauksesta johtuvat kustannukset korvata, kun olosuhteet ovat muutoin sellaiset, ettei vahinkoa kärsineen kohtuudella voida katsoa tulevan toimeen ilman henkilö- tai pakettiautoa. Näin on asianlaita erityisesti, kun vahinkoa kärsineen työmatkaan käyttämä aika kohtuuttomasti pitenee joukkoliikennevälineillä matkustettaessa tai joukkoliikennevälineillä matkustaminen on muusta syystä poikkeuksellisen hankalaa, kun auton käyttö on työvälineiden tai -tarvikkeiden kuljettamisen vuoksi vahinkoa kärsineelle välttämätöntä tai kun vahinkoa kärsineen henkilökohtaiset olosuhteet edellyttävät auton käyttämistä.

Käsiteltävässä tapauksessa puolisoiden yhteinen työmatka-aika oli omalla autolla matkustettaessa meno- ja paluumatkoineen tunti kaksikymmentä minuuttia. A:n esittämän laskelman mukaan A:n puolison työmatkat olisivat joukkoliikennevälineillä matkustettaessa vieneet noin neljä tuntia päivässä.

Lautakunta katsoi, että joukkoliikennevälineillä matkustettaessa työmatka-aika olisi pidentynyt kohtuuttomasti. Edellytykset sijaisauton myöntämiselle siis täyttyivät. Lautakunnan näkemyksen mukaan sijaisauton tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon myös puolison työmatka-ajan pidentyminen.

Lautakunta oli yksimielinen.