Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättande bil.

Nämndens plenum. LV 07/1429

Uppgifter om händelseförloppet

En personbil som A ägde skadades vid en trafikskada26.4.2007. Bilen var inne för reparation under tiden 26.4-24.5.2007. För reparationstiden hade bolaget betalt normenlig stilleståndsersättning till A. Försäkringsbolaget ansåg i sitt ersättningsbeslut att det inte fanns någon i trafikskadenämndens normer och instruktioner angiven grund för att bevilja en ersättande bil. A och hans maka kunde utan oskälig tidsförlust anlita allmänna trafikmedel för att ta sig till och från arbetet, och kundens omständigheter förutsatte intefortlöpande användning av hyrd bil.

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.

Enligt lagens 6 § 3 mom. har ägaren rätt att som ersättning för skada på motorfordon få antingen kostnaden för reparation eller motsvarande belopp eller, i fall motorfordonet förstörts eller inte till skälig kostnad kan repareras, det gängse värde fordonet hade omedelbart innan skadan skedde, varvid det skadade eller förstörda fordonet bör överlåtas till ersättningsgivaren.

Ersättning för kostnaden för hyra av ersättande bil betalas utgående från nämndens normer och instruktioner. Användningen av hyrd bil bör vara i tillräckligt hög grad motiverad och nödvändig. Kostnaderna för hyrning av bil kan ersättas, om den skadelidande i sitt yrke eller arbete fortlöpande använder bil eller om det faktum att han är utan bil i övrigt förorsakar betydande ekonomisk förlust. Dessutom kan kostnaderna för hyrning av bil ersättas, då förhållandena i övrigt är sådana att den skadelidande inte skäligen kan anses komma till rätta utan person- eller paketbil. Det gäller speciellt, då den tid som åtgår till arbetsresor med användande av allmänna trafikmedel blir oskäligt lång eller resor med allmänna trafikmedel av andra orsaker ställer sig ytterst besvärligt, då bil är nödvändig för transport av arbetsredskap och arbetstillbehör, eller då den skadelidandes personliga omständigheter förutsätter användning av bil.

I det aktuella fallet var den tid som makarna gemensamt använde till arbetsresor tur-retur 1 timme 20 minuter vid användning av egen bil. Enligt en kalkyl som A visade upp skulle A:s makas resor till och från arbetet ha krävt omkring fyra timmar per dag med användande av allmänna trafikmedel.

Nämnden ansåg att den tid som åtgick till arbetsresor skulle ha blivit oskäligt mycket längre om kollektivtrafiken hade anlitats. Förutsättningar för att bevilja ersättande bil fanns alltså. Enligt nämndens uppfattning beaktas också förlängningen av makans eller makens arbetsresor när behovet av ersättande bil bedöms.

Nämnden var enig.