Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavan vahingon määrä. Puu.

LV 07/2179 lautakunnan istunto

Kaupungin omistama lehmus oli vaurioitunut liikennevahingossa.

Liikennevakuutusyhtiö oli korvannut puistopuun uusimisesta aiheutuneet kulut 1 396,48 euroa. Yhtiön mukaan puun vaurioitumisesta ei ollut aiheutunut sellaista haittaa, että korvausta puun uusimisesta aiheutuneiden kulujen lisäksi olisi suoritettava.

Lausunnonpyytäjänä ollut kaupunki oli vaatinut, että liikennevakuutuksesta korvattaisiin uuden puun arvo ja sen vaihtamisesta aiheutuneet kulut, yhteensä 1 967,17 euroa.

Lausunnonpyytäjän arvio vahingon määrästä perustui Viherympäristöliiton Kasvillisuuden arvonmääritys KAM´07 -oppaan arvonmääritysmalliin. Uusi kasvillisuuden arvonmääritysmalli on korvannut Viheraluetöiden tekniset ohjeet 1983 VTO-83:n. Mallin mukaan puun arvo määritellään juurtumisvaiheen ja kasvatusvaiheen kustannusten perusteella. Juurtumisvaiheen kustannuksia ovat hankinta-, istutus-, kuljetus-, materiaali- ja hoitokulut. Kasvatusvaiheen kuluja ovat vuosittaiset hoitokulut. Kuluihin lisätään vuosittain korot.

Vakuutusyhtiölle toimitettu korvaushakemus oli laadittu käyttäen KAM`07 arviointilomaketta. Lomakkeessa oli eroteltu edellä mainitut kustannuserät. Istutuskustannuksina kaupunki on vaatinut korvausta materiaaleista sekä työkustannuksista. Edellä mainittujen kustannuserien yhteenlaskettuun summaan oli korvausvaatimuksessa lisätty 3,5 % vuosikorko kasvatusvaiheen eli kymmenen vuoden ajalta, jolloin puiden arvoksi oli saatu 1 969,87 euroa.

Katkennut puu oli arvioitu iältään noin 20 vuotta vanhaksi. Puun iän arviointi perustui arboristin silmämääräiseen arvioon.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain 6 §:n 1 momentin perusteella liikennevahingon korvaus määrätään noudattaen muun ohella vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:ää, jonka mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n mukaisesti, milloin vahingon määrästä ei ole saatavissa täyttä näyttöä tai se on vain vaikeuksin esitettävissä, vahinko on arvioitava kohtuuden mukaan.

Korkein oikeus on 9.11.1988 antamassaan tuomiossa (3468) katsonut, että suoranaisten istutuskustannusten lisäksi on otettava huomioon tuhoutuneen puun merkitys ympäristössään, sen kunto sekä lajin kasvunopeus ja harvinaisuus.

Lautakunta on kiertokirjeissään 13/1986 ja 23/1988 antanut ohjeita puutarha- ja puistopuiden, pensaiden sekä muun koristekasvillisuuden vaurioitumisesta suoritettavasta liikennevakuutuskorvauksesta. Niiden mukaan vaurioitumisesta suoritettavan täyden korvauksen tulisi vastata puun, pensaan tai muun kasvillisuuden tai vahinkopaikan saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon aiheutuneita kustannuksia. Kun vahinkoa ei voida aina näin korjata, tulee vahingon määrä arvioida. Korvauksen lähtökohtana tulisi olla, että tuhoutuneen puun tai pensaan tilalle istutetaan vastaava puu tai pensas.

Tässä asiassa esitetyn selvityksen perusteella vaurioituneen lehmuksen tilalle ei voitu istuttaa vastaavan kokoista puuta. Vahinkopaikkaa ei näin ollen voitu saattaa vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

Kaupungin korvausvaatimus vahingon määrästäperustui Viherympäristöliitto r.y:n laatimaan Kasvillisuuden arvonmääritys KAM´07 - arvonmääritysmalliin. Kyseisen puun arvo mallin mukaiselta 10 vuoden jaksolta oli ollut 1 396,48 euroa, jonka vakuutusyhtiö oli korvannut riidattomana osuutena. Kaupungin riidanalainen vaatimus 570,69 euron lisäkorvauksesta perustui mallin mukaiseen korkovaatimukseen ja puun iän vaikutukseen korvauksen määrään.

Korvauksen hakijan velvollisuutena on esittää selvitys kärsimänsä vahingon määrästä. Kaupungin esittämä vaatimus perustuu aiheutuneita kuluja osoittavan selvityksen sijastaKasvillisuuden arvonmääritys KAM´07 -arvonmääritysmalliin sisältyvän taulukon käyttöön, eikä vaatimuksen tämän vuoksi voida katsoa olevan selvitys todellisesta vahingon määrästä. Selvitystä ei ole myöskään esitetty puun tarkemmasta sijainnista eikä sen merkityksestä kasvuympäristölleen. Korvattava vahinko on näin ollen lautakunnan käsityksen mukaan arvioitava oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:ään sisältyvän oikeusohjeen edellyttämällä tavalla kohtuuden mukaan.

Lautakunta katsoi vaurioituneesta puusta esitetyn selvityksen perusteella, ettei korvattavaa vahinkoa ole arvioitava ainakaan vakuutusyhtiön korvaamaa 1 396,48 euroa suuremmaksi. Näin ollen lautakunta ei suosittanut korvauspäätöksen muuttamista.

Lautakunta oli yksimielinen.