Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik. Ersättningsbarhet.

LV 08/392

A arbetade i en kabelgrop med att koppla ihop kablar som skulle grävas ned. Bredvid det ställe där A befann sig arbetade B med grävmaskin. B:s uppgift var att gräva gropen med grävmaskin och att fylla gropen efter det att kablarna monterats. Före skadan hade B kopplat bort grävmaskinsskopan och lämnat den invid gropkanten. När skadan skedde hade B börjat koppla skopan till grävmaskinen på nytt, varvid skopan gled ner från kanten och träffade A som var i färd med att arbeta i gropen. A invalidiserades.    

Försäkringsbolaget ansåg att det inte var fråga om en skada som ska ersättas från trafikförsäkringen, eftersom skadan i enlighet med 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen under arbete, medan motorfordonet stått stilla, drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utfört arbete.

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom, nedan en trafikskada, enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Med motorfordons användning i trafik avses all sådan användning av ett for-don som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Ett fordon har ansetts vara i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg eller när det annars är i trafik, t.ex. står parkerat. Som användning i trafik anses vedertaget också att föraren eller passagerare stiger in i eller ut ur fordonet och att fordonet lastas eller lossas. Riskerna i samband med användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla eller sätts i gång, om den tilltänkta åtgärden har ett direkt samband med att fordonet sätts i gång.

I 5 § i trafikförsäkringslagen finns åter bestämmelser om när riskerna utgående från vad eller vem skadan drabbar är av sådant slag att de inte är avsedda att ersättas med stöd av trafikförsäkringslagen. Syftet med lagen är att begränsa betalningen av ersättning från trafikförsäkringen till personer som under lastning, lossning eller annat arbete utför sådant arbete som avses här, trots att fordonet är i trafik på det sätt som avses i lagen.

Enligt 5 § 1 punkten i trafikförsäkringslagen ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla, drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete. Den aktuella skadan har inträffat medan A befunnit sig i kabelgropen för att utföra en arbetsuppgift, dvs. koppla ihop kabelskyddsrör. Grävmaskinen uppe vid gropens kant skulle gräva gropen och fylla den. När skadan skedde var grävmaskinsföraren i färd med att koppla skopan, som stått för sig själv, till grävmaskinen. Efter att gräv-maskinsarmen stött till skopan som stod invid gropkanten gled skopan emellertid ner i gropen och träffade A.

Den begränsande bestämmelsen i 5 § 1 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen måste tolkas snävt. Begränsningen gäller alltså endast fordonets ägare eller förare eller någon annan person som deltar i arbetet. Skador som drabbat utomstående ersätts från trafikförsäkringen, enligt huvudregeln. Enligt nämndens uppfattning har avsikten med uttrycket "någon annan person som utför här angivet arbete" varit att jämställa t.ex. hjälpkarlar som är med om lastnings- eller lossningsarbete eller motsvarande arbete med de andra personer som anges i lagrummet och vilkas personskador avses bli ersatta som olycksfall i arbetet i sådana situationer som anges i bestämmelsen. I enlighet med lagrummets ordalydelse kan den begränsande bestämmelsen tillämpas bara på de ovan angivna personerna när dessa utför sådant arbete som avses i lagrummet. Med uttrycket "här angivet arbete" som används i lagrummet förstår nämnden åtgärder som kan jämställas med lastning och lossning och har en nära anknytning till användning av fordonet vid arbetsprestationer. Om en person som anges i lagrummet däremot utför arbete som är helt oberoende av fordonet är det inte fråga om begränsningen i detta lagrum, även om arbetet tidsmässigt skulle infalla samtidigt eller ske på samma arbetsplats.

Utgående från uppgifterna om den aktuella skadan konstaterar nämnden att A när skadan inträffade hade utfört sin egen arbetsuppgift som var helt fristående från grävmaskinen. Det var således fråga om en trafikskada som orsakats på det sätt som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen genom att ett motorfordon använts i trafik.  Den begränsande bestämmelsen i 5 § 1 mom. 1 punkten kan på de grunder som refereras ovan inte tillämpas på trafikskadan.

Nämnden var enig.