Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik. Ersättningsbarhet.

LV 08/1519 nämndens plenum

Uppgifter om händelseförloppet

A hade transporterat ättiksyra till ett fabriksområde med tankbil. Efter lossningen hade A kört fordonet till en tvättplats på fabriksområdet och satt igång med att tvätta tanken. Tvätten skedde övre vägen, via luckor upptill. Det väderlock som vanligen täcker luckorna hade vikts upp på grund av tvättningen men föll ner och träffade A:s fötter, varvid A tappade balansen och föll ner från tankbilen, ett fall på ca 3 meter. A ådrog sig allvarliga personskador i fallet.

Tankbilens trafikförsäkringsbolag avvisade A:s anspråk på att skadan skulle ersättas. Bolaget ansåg med stöd av 5 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen att skadan medan arbete pågått och motorfordonet stått stilla hade drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utfört arbete.

Nämndens utlåtande

Frågan i nämnden gällde om A:s skador hade orsakats genom användning av motorfordonet i trafik. Om det var fråga om användning i trafik gällde det dessutom att bedöma om ett sådant hinder för betalning av ersättning som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen hade förekommit.

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts skada, som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom, nedan kallad trafikskada, enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet. Enligt 4 § i samma lag utgår ersättning för trafikskada, såvida inte nedan annorlunda stadgas, från motorfordonets trafikförsäkring, vare sig någon är personligen skadeståndsskyldig på grund av fordonets användning i trafik eller ej.

En skada som orsakats av användning av motorfordon i trafik ersätts enligt 4 § i trafikförsäkringslagen i enlighet med objektivt eller s.k. strikt ansvar. För att ersättning ska betalas krävs det ändå att skadan följt av att motorfordonet har använts i trafik.

Trafikförsäkringslagen innehåller inte någon definition av när det är fråga om användning i trafik. I lagens 2 § finns det däremot bestämmelser om när motorfordon inte är i trafik. Nu gällde frågan inte en sådan situation som anges i 2 § i trafikförsäkringslagen.

Med motorfordons användning i trafik avses all sådan användning av ett fordon som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Ett fordon är i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen för det första när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg. Enligt vedertagen ersättningspraxis förutsätter användning i trafik inte att fordonet varit i gång när skadan inträffat. Det är möjligt att en skada ska ersättas från trafikförsäkringen även om den uppstår medan fordonet står stilla (HD 1990:159). Också skador som uppkommer i samband med att fordonet lastas eller lossas orsakas i princip av användning av fordonet i trafik. Skador har ansetts åsamkas till följd av användning i trafik också när de uppstått medan föraren eller passagerare stiger in i eller ut ur fordonet.

I trafikskadenämndens ersättningspraxis har skador ansetts ha uppkommit till följd av motorfordons användning i trafik bl.a. när de inträffat då föraren före starten har skadat sig medan han eller hon avlägsnat ett skynke från bilen eller rengjort bilfönstren eller för att kunna fortsätta en resa har bytt ett däck som gått sönder under färden eller monterat en säkerhetsstol för barn i bilen. Gemensamt för fallen har varit att den åtgärd som lett till skadan har haft ett nära och direkt samband med att fordonet skulle startas. I ersättningspraxis har det därmed förutsatts att avsikten varit att sätta i gång fordonet strax efter åtgärden.

I det aktuella fallet hade A kört tankbilen till fabriksområdet, tömt tanken och kört till tvättområdet i fabrikens närhet för att tvätta tanken. Skadan hade skett i samband med att tanken tvättats. Även om den bil som A körde hade stått stilla vid skadetillfället hade den vid tidpunkten i fråga använts i trafik på det sätt som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen. Efter detta återstod det att bedöma om ersättning till A skulle betalas från trafikförsäkringen.

Även om en skada skett till följd av motorfordons användning i trafik betalas ersättning inte i sådana situationer som nämns i 5 § i trafikförsäkringslagen. Paragrafen innehåller bestämmelser om när riskerna utgående från vad eller vem skadan drabbar är av sådant slag att de inte är avsedda att ersättas enligt trafikförsäkringslagen. Enligt 1 punkten i paragrafen ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete.

I en regeringsproposition (RP 121/1974 rd) som lett till att trafikförsäkringslagen ändrats konstaterades det att om en skada under lastning, lossning, grävarbete eller annat arbete, medan fordonet stått stilla drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här ovan angivet arbete, ska det inte anses befogat att ersätta skadan från trafikförsäkringen eftersom det då i regel är fråga om ett olycksfall i arbetet. I en annan proposition (RP 340/1992 rd) konstaterades det att skadorna härvid i fråga om dem som deltar i arbetsprestationen inte åsamkas av sedvanlig användning av fordonet i trafik utan av en åtgärd som ingår i arbetet och följer av arbetets art.

Den aktuella skadan inträffade när A efter lossningen hade kört sitt fordon till tvättplatsen och börjat tvätta tankarna för att de skulle kunna användas i följande transportuppdrag.

Enligt nämndens uppfattning hade tanktvättningen inte någon direkt koppling till igångsättandet av fordonet på ett sådant sätt att uppkomsten av skadan skulle ha haft ett tillräckligt nära samband med motorfordonets rörelse eller läge eller någon annan allmänfarlig egenskap som anknyter tillanvändning i trafik. Det var fråga om en arbetsuppgift med anknytning till lossningen och en skada som inträffat i samband med arbetsuppgiften. Med beaktande av bestämmelsen i 5 § 1 mom. 1 punkten i trafikförsäkringslagen ska de skador som drabbat A därmed inte ersättas från trafikförsäkringen för det fordon som A körde.

Nämnden var enig.