Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Syyllisyydenjako

LV 08/1218

Tapahtumatiedot

VP oli eräällä pysäköintialueella peruuttanut henkilöautolla pysäköintiruudusta pysäköintialueen ajoväylälle. Samanaikaisesti ML oli lähtenyt ajamaan kuorma-autolla lastauslaiturilta ajoväylää pitkin. ML törmäsi kuljettamallaan kuorma-autolla VP:n kuljettaman auton oikeaan kylkeen.

Vakuutusyhtiö, joka oli myöntänyt liikennevakuutuksen ML:n kuljettamalle kuorma-autolle, eväsi VP:n korvausvaatimuksen katsoen vahingon aiheutuneen VP:n tuottamuksesta. VP oli vakuutusyhtiön mukaan ryhtynyt peruuttamaan varmistumatta riittävästi siitä, että peruuttaminen voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä. Näyttöä siitä, että kuorma-autoa kuljettanut ML olisi menetellyt liikennesääntöjen vastaisesti, ei vakuutusyhtiön mukaan ollut.

 Lausuntopyyntö

VP pyysi lausuntopyynnössään, että liikennevahingon katsottaisiin aiheutuneen yksin kuorma-autoa kuljettaneen ML:n tuottamuksesta ja että VP:n kuljettaman auton vahingot korvattaisiin kuorma-auton liikennevakuutuksesta. Lausuntopyyntönsä perusteluissa VP totesi peruuttaneensa ajoväylälle ja valmistautuneensa lähtemään ajamaan eteenpäin. Tässä yhteydessä ML oli noussut kuorma-autoon ja lähtenyt liikkeelle. ML ei ilmeisesti havainnut VP:n kuljettamaa pysähtyneenä ollutta autoa, koska oli törmännyt siihen. ML oli tapahtumapaikalla myöntänyt syyllisyytensä liikennevahinkoon. Myös poliisi oli todennut liikennevahingon aiheutuneen ML:n menettelyn seurauksena.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 8 §:n mukaan milloin moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon, ei vahinkoa korvata ensiksi mainitun ajoneuvon vakuutuksesta, jollei vahinko ole aiheutunut sen omistajan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta tai siitä, että ajoneuvon kulku tai sijoitus oli liikennesääntöjen vastainen tahi että ajoneuvo oli puutteellisessa kunnossa. Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos myös sillä puolella, jolle vahinkoa tuli, on tuottamusta tai jokin muu 1 momentissa tarkoitettu olosuhde tulee korvausta määrätessä ottaa huomioon kaikki vahinkoon vaikuttaneet olosuhteet ja näiden perusteella määrätä, missä määrin ja kenelle korvausta on suoritettava.

VP on lausuntopyynnössään todennut, että ML oli myöntänyt syyllisyytensä liikennevahinkoon ja että poliisi oli todennut liikennevahingon aiheutuneen ML tuottamuksesta. Näiden osalta lautakunta toteaa, ettäliikennevahingon vahingonkorvausvelvollisuus on ratkaistava kaiken käytettävissä olevan selvityksen perusteella tieliikennelainsäädännön ja vahingonkorvauslain säännöksiä soveltaen. Näin ollen asian rikosoikeudelliselle arvioinnille ei voida antaa yksinomaan ratkaisevaa merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Edelleen lautakunta toteaa, että pelkkä syyllisyyden myöntäminen vahinkopaikalla ei ole liikennevahingon vastuun perusta, vaan liikennevahingon korvausvelvollisuus on ratkaistava kaiken käytettävissä olevan selvityksen perusteella liikennevakuutus- ja tieliikennelain säännöksiä soveltaen.

Tieliikennelain 20 §:n mukaan ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä. Pysäköintiruudusta pysäköintialueen ajoväylälle peruutettaessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja pysäköintiruudusta tulevan on lausuntokäytännössä katsottu olevan tieliikennelain 14 §:n 3 momentin mukaan väistämisvelvollinen ajoväylällä liikkuviin nähden. Saman lain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä ja muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta varan ja vahingon välttämiseksi.

VP on pysäköintiruudusta peruuttaessaan ollut velvollinen väistämään muuta liikennettä. Näin ollen asiassa on selvää, että jos VP on peruuttanut autoaan törmäyshetkellä tai jos VP on saanut kuljettamansa auton pysäytettyä juuri ennen törmäystä, liikennevahingon on katsottava aiheutuneen yksin VP:n tuottamuksesta. Sen sijaan, jos VP:n kuljettama auto on ollut pysähtyneenä jo merkittävässä määrin ennen kuin ML:n kuljettama kuorma-auto oli törmännyt siihen, liikennevahingon on katsottava aiheutuneen ML:n tuottamuksesta.

VP:n vahinkoilmoituksessa on todettu, VP oli peruuttanut autonsa ajoväylälle ja ollut lähdössä ajamaan eteenpäin, jolloin kuorma-auton kuljettaja ML oli noussut kuorma-autoon ja lähtenyt ajamaan eteenpäin törmäten VP:n kuljettaman auton oikeaan kylkeen. ML on puolestaan omassa vahinkoilmoituksessaan todennut, että hän oli lastauslaiturilta ajamaan lähdettyään törmännyt VP:n kuljettamaan autoon. VP:n henkilöauto oli ollut pysäköintiruudussa siinä vaiheessa, kun ML oli noussut kuorma-autoon,

Tapahtumista on saatu myös ulkopuolisen todistajan arvio. Tapahtumapaikalla ollut PV on lausumassaan todennut, että VP oli peruuttanut pysäköintiruudusta kuorma-auton eteen pysähtyen siihen ja pysyen paikallaan. Samalla oli tullut kuorma-auton kuljettaja ML autoonsa ja ilmeisesti näkemättä pientä autoa ML oli ajanut VP:n autoon.

Pysäköintiruudusta pysäköintialueen ajoväylälle tuleva on väistämisvelvollinen ajoväylällä liikkuviin nähden. Asianosaisten käsitykset ovat ristiriitaiset sen suhteen, oliko VP:n kuljettama auto ollut pysähtyneenä ajoväylällä. Todistaja PV:n lausuman perusteella lautakunta katsoo asiassa tulleen näytetyksi, että VP:n kuljettama auto oli ollut siinä määrin kauan aikaa pysähtyneenä ajoväylällä, että tällä on merkitystä syyllisyyskysymystä arvioitaessa. Lautakunta katsoo, että ML oli ryhtynyt ajamaan kuorma-autolla varmistumatta riittävästi siitä, että se voi tapahtua vaaraa ja vahinkoa aiheuttamatta. Esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että liikennevahinko on aiheutunut yksin ML:n tuottamuksesta.

Lautakunta suositti vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista siten, että liikennevahingon katsotaan aiheutuneen yksin ML:n tuottamuksesta ja että VP:n kuljettaman henkilöauton vahingot korvataan kokonaisuudessaan kuorma-auton liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.