Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik. Ersättningsbarhet.

LV 07/2304 nämndens plenum

A var i färd med att fälla ett stockträd med motorsåg, men trädtoppen fastnade i ett annat träd. A försökte lösgöra trädet genom att dra med traktor. Efter att trädet hade lossnat trängde det in genom traktordörren, och A föll till marken från traktorn.

Det försäkringsbolag som hade beviljat traktorn en trafikförsäkring avvisade A:s ersättningsanspråk med motiveringen att skadefallet inte var en följd av en sådan i lagen avsedd trafikrisk som uppkommit genom användning av fordon i trafik och som ska ersättas från fordonets trafikförsäkring. Det var uteslutande fråga om en skada som uppkommit till följd av en risk som hörde ihop med utförandet av ett arbete och där också det trafikförsäkrade fordonet hade råkat ingå.   

A konstaterade i sin anhållan om utlåtande bl.a. att skadan inträffade på en allmänt trafikerad enskild väg där han framförde traktorn i fråga. Han hade hämtat fordonet enkom för att slutföra ett arbete som han utfört tidigare. Han höll på att släpa stockträdet med vajer i syfte att föra det till en upplagsplats. Detta är en synnerligen vanlig arbetsprestation som utförs med traktor. Trädet var ännu kopplat med vajern till det trafikförsäkrade fordonet när skadan skedde. Skadan inträffade uttryckligen på en väg, inte i terrängen.

Försäkringsbolaget konstaterade i sitt svaromål att med beaktande av den inlämnade utredningen om skadefallet var den skada som A hade råkat ut för en följd enbart av den risk som hör ihop med trädfällning. Det var därmed inte fråga om att en trafikrisk som ansluter sig till sedvanlig användning av motorfordon hade realiserats. I stället var det fråga om en skada som är möjlig vid alla arbetsprestationer som motsvarar det aktuella fallet, oberoende av om ett motorfordon används som hjälpmedel i arbetet eller inte.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.

Enligt lagens 4 § utgår ersättning för trafikskada, såvida inte nedan föreskrivs annorlunda, från motorfordonets trafikförsäkring, vare sig någon är personligen skadeståndsskyldig på grund av fordonets användning i trafik eller ej.

Enligt 5 § 1 punkten i samma lag ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den under lastning, lossning eller annat arbete, medan motorfordonet stått stilla drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför här angivet arbete.

En allmän förutsättning för ersättande av skador inom trafikförsäkringslagens tillämpningsområde är att motorfordonet har använts i trafik när skadan inträffat. Med motorfordons användning i trafik avses all sådan användning av ett fordon som är utmärkande för att fordonet används för det ändamål som det har tillverkats för. Användningen i trafik kan skilja sig åt beträffande personbilar, lastbilar, snöskotrar och andra motordrivna fordon.

Skador som uppkommit genom användning av motorfordon i trafik ersätts enligt huvudregeln (4 §) i enlighet med objektivt eller s.k. strikt ansvar. Det förutsätts inte t.ex. att föraren varit oaktsam. För att ersättning ska betalas räcker det att fordonet har använts i trafik och att det finns ett orsakssamband med den skada som uppstått.

Bara sådana händelser som är en direkt följd av en trafikskada kan ersättas som trafikskada. Trafikförsäkringssystemet har skapats för att täcka skadesituationer som orsakas av den s.k. trafikrisken. När orsakssambandet bedöms är det avgörande om risken är sedvanlig och typisk för användning av motorfordonet i trafik eller främmande för den och så avlägsen att den inte längre kan anses höra ihop med användningen i trafik.

A har i sin anhållan om utlåtande konstaterat att skadan inträffade på en allmänt trafikerad enskild väg där han framförde traktorn och utförde virkestransport. Han höll på att dra ett stockträd med traktorn för att föra det till en upplagsplats och gjorde det genom att släpa trädet i ändan av en vajer. Enligt A är detta en synnerligen vanlig arbetsprestation i traktorarbete. I sin skadeanmälan har A berättat att traktorn befann sig på en enskild väg som bl.a. elbolaget använder för underhållskörning. A har berättat att han hade fällt ett träd med motorsåg men att trädet hade fastfällts, dvs. toppen hade fastnat i ett annat träd. A fäste en vajer som ledde från dragkroken baktill på traktorn vid trädet och spände vajern genom att köra längs vägen med krypväxel. Vajern spändes och toppen lossnade; samtidigt fick knycken traktorn att svänga tvärs över vägen, varvid trädtoppen trängde in genom högra traktordörren. I något skede hade A fallit ut genom den vänstra dörren.

Nämnden ansåg att traktorn var i trafik medan arbetet pågick och att den användes för ett ändamål som är utmärkande för den. Det var alltså fråga om användning av fordonet i trafik. Nämnden ansåg att det hade klarlagts att skadan hade ett orsakssamband med användning av traktorn i trafik. Nämnden konstaterade ytterligare att traktorn var i rörelse medan arbetet pågick. Nämnden ansåg att kostnaderna för A:s skador skulle ersättas från trafikförsäkringen.

Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra ersättningsbeslutet på det ovan nämnda sättet.

Nämnden var enig.