Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet

LV 08/1816

Företaget A hade i enlighet med ett entreprenadavtal som företaget ingått med en stad skött underhållet av trafiklederna i stadskärnan vintern 2003-04. Efter vintern hade det konstaterats att kantstenar och en del gatstenar längs lättrafikleder hade skadats i samband med underhållet.

Försäkringsbolaget bad nämnden yttra sig om huruvida skador som inträffat i snöröjnings- och plogningsarbete är ersättningsgilla enligt trafikförsäkringslagen.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen person- och egendomsskador som uppkommit i följd av motorfordons användning i trafik.

På basis av utredningen i ärendet har skadan uppkommit till följd av att fordon som underhållit trafikleder har använts i trafik.

Trafikförsäkringslagen innehåller dock vissa bestämmelser om när riskerna utgående från den egendom eller person som skadan drabbat är av sådan typ att de är avsedda att ersättas med stöd av någon annan lag. I 5 § i trafikförsäkringslagen föreskrivs det om när föremålet för skadan faller utanför lagens tillämpningsområde. 

Enligt 5 § 2 punkten i trafikförsäkringslagen ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring, om den under lastning, lossning eller annat arbete drabbat den egendom som arbetet avser eller något annat motorfordon som deltagit i arbetet.

I det aktuella fallet har skadan medan underhåll som är att betrakta som arbete pågått drabbat sådana trafikleder som underhållet avsett. Enligt 5 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen ska skadan därmed inte ersättas från trafikförsäkringen för det fordon som utfört underhållet.

Nämnden var enhällig.