Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

FÖRLUST AV UNDERHÅLL (SkadeståndsL 5:4 §)

Personer som har rätt till ersättning

På grundval av en på lag baserad underhållsskyldighet 

Med underhållsskyldig avses en person som med stöd av lag är skyldig att försörja någon annan. Enligt bestämmelserna i äktenskapslagen är makar underhållsskyldiga gentemot varandra. Enligt lagen om underhåll för barn har barn rätt att erhålla underhåll av föräldrarna, och detsamma gäller adoptivbarn som adopterats med stöd av adoptionslagen. Berättigade till ersättning för förlust av underhåll (familjepension) är på grundval av underhållsskyldigheten den efterlevande maken, barn och adoptivbarn. Också ett barn som är ofött vid den tidpunkt då den underhållsskyldige omkommer har rätt till ersättning för förlust av underhåll.

Berättigad till ersättning för förlust av underhåll är också den som med stöd av skadeståndslagen har varit berättigad till underhåll av en person som har omkommit vid en trafikskada.

Den som med stöd av lag har rätt till underhåll behöver inte visa att den omkomne hade skött försörjningen under sin livstid. Det räcker att den omkomne hade ålagts denna skyldighet och de facto hade varit kapabel att fullgöra den.  

På grundval av ett faktiskt försörjningsförhållande (skador som har inträffat 1.1.2006 eller senare)

Rätten till ersättning för förlust av underhåll tillkommer alla som de facto varit beroende av den omkomne för sin försörjning. Erhållandet av ersättning förutsätter att den som yrkar på ersättning visar att den omkomne de facto hade försörjt honom eller henne och att detta försörjningsförhållande hade varit vedertaget. Frågan om försörjningsförhållandet varit vedertaget eller ej skall avgöras på basis av de faktiska levnadsförhållandena.

Ett vedertaget försörjningsförhållande kan inte anses ha avbrutits på grund av att en person som senare omkommit till följd av en trafikskada eventuellt har varit förhindrad att sköta försörjningen under den tid som förflutit mellan trafikskadan och dödsfallet.

Berättigade till ersättning på grundval av ett faktiskt försörjningsförhållande är t.ex. en sambo eller den omkomnes föräldrar som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

Ersättningsbeloppet

När ersättningen för förlust av underhåll bestäms skall det beaktas vad den som har rätt till ersättning sannolikt skulle ha fått i underhåll av den omkomne och å andra sidan vad den som har rätt till ersättning behöver. Om den omkomnes inkomster varit höga kan som belopp som motsvarar förlusten av underhåll inte betraktas alla upptänkliga slag av försämrad ekonomi, utan som maximiersättning bör betraktas det uppskattade faktiska behovet av försörjning. Prövningen gäller både den tid under vilken ersättning betalas och ersättningsbeloppet.

När behovet av underhåll bedöms beaktas också den ersättningsberättigades möjligheter att själv försörja sig och övriga omständigheter. Av den allmänna skyldigheten att begränsa skadan följer att den skadelidande är skyldig att söka sig till ett förvärvsarbete som motsvarar hans eller hennes förmåga och på så sätt begränsa skadan.

Som exempel på övriga omständigheter som bör beaktas kan nämnas en betydande egendom vars avkastning den som är berättigad till ersättning kan försörja sig på utan svårigheter. Däremot är det inte skäligt att förutsätta att den som har rätt till ersättning avstår från sin sedvanliga bostad eller sitt bohag i syfte att trygga sin försörjning.

Ett nytt äktenskap eller samboförhållande är en omständighet som bör beaktas när man prövar behovet av ersättning för förlust av underhåll. I regel anses det att ett nytt äktenskap eller samboförhållande förbättrar eller förändrar den ersättningsberättigades ekonomiska förhållanden på så sätt att inget behov av ersättning för förlust av underhåll från trafikförsäkringen längre finns.

Familjepension kan fastställas också tidsbegränsad, t.ex. i sådana fall där den som omkommit vid en trafikskada har efterlämnat en barnlös och arbetsför änka eller änkling som inte fyllt 45 år (åldersgränsen tillämpas på trafikskador som inträffat 1.1.2006 eller senare). Familjepensionen bestäms utgående från prövning från fall till fall. I allmänhet kan tre år anses vara en tillräckligt lång anpassningsperiod under vilken den efterlevande maken bör vara kapabel att anpassa sig till den förändrade ekonomiska situationen. Efter den föreskrivna tiden skall den efterlevande makens behov av underhåll omprövas.

Behovet av underhåll kan variera under olika perioder och ersättningen skall fastställas i enlighet med behovet.

Till barn skall ersättning för förlust av underhåll betalas upp till 18 års ålder. Ersättning kan i regel betalas upp till 21 års ålder, om det kan visas att barnet fram till den åldern ännu bedriver studier i syfte att utbilda sig för ett yrke och studierna hindrar honom eller henne från att försörja sig själv.

Om den omkomnes underhållsskyldighet baserade sig på en dom eller på ett skriftligt avtal som socialnämnden fastställt skall detta anses vara beloppet av ersättning för förlust av underhåll.

Den som har rätt till underhållsbidrag har rätt till ersättning för förlust av underhåll, även om den omkomne inte fullgjort sin underhållsskyldighet. I detta fall betraktas beloppet av underhållsstöd som ersättningsbelopp, och utbetalningen av ersättningen upphör när barnet fyller 18 år.

För undvikande av att dubbel ersättning utbetalas skall från den ersättning för förlust av underhåll som betalas från trafikförsäkringen avdras den förvärvs- eller familjepension som den ersättningsberättigade får på grundval av samma dödsfall.

Rätten till ersättning för förlust av underhåll uppkommer i vart och ett fall tidigast vid den tidpunkt då den underhållsskyldige dör. I praktiken utbetalas ersättning för förlust av underhåll från och med den dag som följer på dödsdagen.

Ersättningen kan jämkas, om den omkomne själv medverkat till det händelseförlopp som ledde till döden.

Beloppet av ersättning för förlust av underhåll grundar sig på en uppskattning av förmånslåtarens och förmånstagarens inkomster och på de beräkningsregler som nämnden normerat. Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier avdras inte från de förvärvsinkomster som används i kalkylerna.

Beaktande av hushållsarbetets värde (skador som inträffat 1.1.2006 eller senare)

Enligt 5 kap. 4 § 3 mom. i skadeståndslagen kan med underhåll av synnerliga skäl jämställas värdet av hushållsarbete i hemmet. När beloppet av förlust av underhåll bedöms är det alltså möjligt att av synnerliga skäl beakta det faktiska underhåll som den omkomne ansvarat för i form av hushållsarbete i hemmet. Med hushållsarbete i hemmet avses här vård av hemfastighet, hushåll och barn samt s.k. omsorgsarbete. Däremot beaktas värdet av hushållsarbete i hemmet som den ersättningsberättigade utför inte när hans eller hennes behov av underhåll bedöms.

Värdet av hushållsarbete i hemmet skall beaktas endast av synnerliga skäl. Ett sådant synnerligt skäl kan vara t.ex. att den omkomne före skadan inte hade något förvärvsarbete utan deltog i familjens försörjning genom att sköta barnen och hushållet. Det kan också vara befogat att beakta värdet av hushållsarbete som utförts i hemmet om en äldre efterlevande make som är berättigad til ersättning på grund av att maken dött bor ensam i ett egnahemshus som den omkomne maken hade skött om.

En av grunderna för uppskattningen kan vara det belopp som måste betalas till en utomstående för att denne utför arbetena i fråga. Detta belopp kan inte överstigas när värdet av hushållsarbete bedöms. Hushållsarbetets värde kan bedömas också utgående från de ökade kostnader för hemmets vård som har förorsakats.

Beaktandet av värdet av hushållsarbete i hemmet syftar emellertid inte till att ersättningen för förlust av underhåll alltid fullt ut skall täcka de kostnader som föranleds av att utomstående arbetstagare ges i uppdrag att utföra hushållsarbetet. Detta gäller alla slag av arbeten som avses här.

Värdet av hushållsarbete i hemmet kan alltså beaktas av synnerliga skäl. Enligt förarbetena till lagen har man på så sätt velat betona att bestämmelsens tillämpningsområde är avsett att vara snävt. Värdet av hushållsarbete kan således beaktas bara i ett litet antal fall, utgående från en bedömning som görs från fall till fall.

Värdet av hushållsarbete i hemmet betalas som en del av ersättningen för förlust av underhåll. Värdet av hushållsarbete läggs i pensionskalkylen till den efterlevande makens kalkylmässiga andel. Värdet av hushållsarbete skall ersättas oberoende av om skillnaden mellan den efterlevande makens och den omkomne makens inkomster varit stor eller liten. Med andra ord skall värdet av hushållsarbete i hemmet ersättas oavsett det slutresultat som kalkylen utmynnar i.

Exempel

Förmånslåtarens årliga inkomst                                 0 €/år

Den efterlevande makens årliga inkomst                  18 000 €/år

Pension som den efterlevande maken får                kalkylmässigt skall ingen pension

utbetalas

Värdet av hushållsarbete i hemmet                           3000 €/år

Ersättning som den efterlevande maken får

för förlust av underhåll                                                  3000 €/år

Beräkning av ersättningsbeloppet

Ersättningen för förlust av underhåll utgör den i tabellen nedan angivna andelen av den avlidnes och den efterlevande makens till grund för förlust av underhållet liggande förvärvs- och pensionsinkomster, då den avlidne efterlämnar

 

skada som inträffat 1.1.1982 eller senare

Skada som inträffat före 1.1.1982

make

60 %

50 %

make och ett barn

65 %

60 %

make och 2 barn

70 %

65 %

make och 3 barn

75 %

70 %

make och 4 eller

75 %

75 %

fler barn

75 %

75 %

1 föräldralöst barn

50 %

40 %

2 föräldralösa barn

60 %

50 %

3 föräldralösa barn

65 %

60 %

4 eller fler föräldralösa  
barn70 %66 %  2/3

När ersättningen betalas till både make och barn delas den dem emellan så att 2 delar därav tillfaller maken och varje barn en del.

När ersättningen betalas enbart till föräldralösa barn delas den lika mellan alla barnen.

När ersättningen för någons del upphör skall detta beaktas vid bestämningen av ersättning för de övriga. Likaså skall ersättningen för samtligas del fr.o.m. början av kalendermånaden efter den då den avlidne hade uppnått pensionsåldern bestämmas på grundval av en till 60 % nedsatt årlig arbetsinkomst. När den årliga inkomsten består av pensionsinkomst skall sänkningen i fråga inte göras.

Om ersättning också skall utbetalas till en tidigare make, till barn eller någon annan särskild förmånstagare (eller även till arbetstagare i fråga om skador som inträffat före 1.1.1982) skall den ersättning som tillfaller dem, dvs. det belopp som den avlidne under sin livstid betalade, först avdras från den avlidnes inkomst, varefter makens och barnens pension bestäms utgående från den inkomst som återstår sedan avdraget i fråga gjorts. Om ersättningen för någon pensionstagares del upphör, skall detta beaktas när den pension som skall betalas till make och barn bestäms.

Om även den efterlevande maken haft arbets- eller pensionsinkomst, bestäms ersättningen enligt den avlidnes och den efterlevande makens sammanlagda arbets- och pensionsinkomster, varefter man från det erhållna beloppet avdrar den efterlevande makens inkomster.

Om den efterlevande makens personliga förhållanden väsentligen förändras eller hon eller han går i pension, justeras ersättningen. Ett behov som varierar över tid leder till ersättning som varierar över tid. 

Exempel 1

Trafikskadan har inträffat 1.1.1982 eller senare

  
 

Avlidnes årsinkomst:

 

40 000,00

 
 

Änkans årsinkomst:

 

20 000,00

 
 

Sammanlagt:

  

60 000,00

€/år

Familjepension till änka och tre barn

 
 

75 %  x

60 000

 

45 000,00

 
 

Till änkan 2/5

 

18 000,00

 
 

./. egna inkomster

 

20 000,00

 
    

-2 000,00

Ej pension

 

Till varje barn 1/5

 

9 000,00

 
 

./. änkans minusandel

 

-666,67

 
    

8 333,33

€/år

Familjepension till änkan och två barn

 
 

70 %  x

60 000

 

42 000,00

 
 

Till änkan 2/4

 

21 000,00

 
 

./. egna inkomster

 

20 000,00

 
    

1 000,00

€/år

 

Till båda barnen 1/4

 

10 500,00

 
 

./. änkans minusandel

 

0,00

 
    

10 500,00

€/år

Familjepension till änkan och ett barn

 
 

65 %  x

60 000

 

39 000,00

 
 

Till änkan 2/3

 

26 000,00

 
 

./. egna inkomser

 

20 000,00

 
    

6 000,00

€/år

 

Till barnet 1/3

 

13 000,00

 
 

./. änkans minusandel

 

0,00

 
    

13 000,00

€/år

Familjepension endast till änkan

   
 

60 %  x

60 000

 

36 000,00

 
 

./.egna inkomster

 

20 000,00

 
    

16 000,00

€/år

Familjepension till änkan efter den avlidnes pensionsålder

 
 

Avlidnes årsinkomst:

 

24 000,00

(60 %)

 

Änkans årsinkomst:

 

20 000,00

 
 

Sammanlagt:

  

44 000,00

€/år

 

60 % x 40 000,00

 

26 400,00

 
 

./. egna inkomster

 

20 000,00

 
    

6 400,00

€/år

Exempel 2

Trafikskadan har inträffat 1.1.1982 eller senare

 

Avlidnes årsinkomst:

 

20 000,00

  
 

Änkans årsinkomst:

 

40 000,00

  
 

Sammanlagt:

  

60 000,00

€/år

 

Familjepension till änkan och tre barn

  
 

75 %  x

60 000

 

45 000,00

  
 

Till änkan 2/5

 

18 000,00

  
 

./. egna inkomster

 

40 000,00

  
    

-22 000,00

ej pension

 

Till varje barn 1/5

 

9 000,00

  
 

./. änkans minusandel

 

-7 333,33

  
    

1 666,67

€/år

 

Familjepension till änkan och två barn

  
 

70 %  x

60 000

 

42 000,00

  
 

Till änkan 2/4

 

21 000,00

  
 

./. egna inkomster

 

40 000,00

  
    

-19 000,00

ej pension

 

Till båda barnen 1/4

 

10 500,00

  
 

./. änkans minusandel

 

-9 500,00

  
    

1 000,00

€/år

 

Familjepension till änkan och ett barn

  
 

65 %  x

60 000

 

39 000,00

  
 

Till änkan 2/3

 

26 000,00

  
 

./. egna inkomster

 

40 000,00

  
    

-14 000,00

ej pension

 

Till barnet 1/3

 

13 000,00

  
 

./.änkans minusandel

 

-14 000,00

  
    

-1 000,00

ej pension

Familjepension endast till änkan

    
 

60 %  x

60 000

 

36 000,00

  
 

./. egna inkomster

 

40 000,00

  
    

-4 000,00

ej pension

Familjepension till änkan efter den avlidnes pensionsålder

  
 

Avlidnes årsinkomst:

 

12 000,00

(60 %)

 
 

Änkans årsinkomst:

 

40 000,00

  
 

Sammanlagt:

  

52 000,00

€/år

 
 

60 %  x

52 000,00

 

31 200,00

  
 

./. egna inkomster

 

40 000,00

  
    

-8 800,00

ej pension

Den efterlevande makens rätt till ersättning för förlust av underhåll i sådana fall där ett skilsmässoärende är anhängigt eller det dömts till äktenskapsskillnad mellan makarna (tillämpninganvis 3/2006)

Frågan om ersättning för förlust av underhåll skall prövas i varje enskilt fall. Uppmärksamhet ägnas åt hur långt skilsmässoärendet hunnit framskrida och åt det faktiska försörjningsförhållandet mellan makarna eller åt den efterlevande makens eventuella rätt till underhållsbidrag samt åt vilken den omkomnes förmåga att betala underhållsbidrag skulle ha varit om ingen trafikskada hade inträffat.

Ersättning för förlust av underhåll medan skilsmässoärendet är anhängigt

När ett skilsmässoärende är anhängigt vid domstol måste man anse för sannolikt att det skulle ha dömts till äktenskapsskillnad mellan makarna.

Med beaktande av äktenskapslagens bestämmelser om underhållsbidrag och trafikförsäkringens skadeståndsrättsliga karaktär anser nämnden att det till den efterlevande maken i sådana fall bör betalas ersättning för förlust av underhåll från dagen efter den dag då trafikskadan inträffade så länge som äktenskapsskillnad ännu skulle ha kunnat sökas.

Ersättningen för förlust av underhåll betalas i enlighet med trafikskadenämndens instruktioner om ersättning för förlust av underhåll eller till samma belopp som det underhållsbidrag som parterna kommit överens om.

Efter den ovan nämnda perioden kan den efterlevande maken få ersättning för förlust av underhåll, om han eller hon lägger fram utredning om att han eller hon skulle ha haft rätt att få underhållsbidrag av maken efter skilsmässan. Ersättning kan inte heller i detta fall i allmänhet betalas för längre tid än 12 månader efter att äktenskapsskillnad senast borde ha sökts. I denna situation är ersättningen lika stor som underhållsbidraget.

Om den efterlevande maken visar att makarna före trafikskadan hade en gemensam plan på att återuppta samlevnaden och äktenskapsskillnad efter betänketiden sannolikt inte skulle ha sökts, är han eller hon berättigad till ersättning för förlust av underhåll, om de övriga förutsättningarna för erhållande av ersättning uppfylls. Ersättningen bestäms i enlighet med trafikskadenämndens instruktioner om ersättning för förlust av underhåll.

Ersättning för förlust av underhåll när det dömts till äktenskapsskillnad

I sådana fall där det dömts till äktenskapsskillnad innan förmånslåtaren omkommit till följd av en trafikskada måste den efterlevande maken visa att han eller hon fick underhållsbidrag av sin tidigare make eller att han eller hon efter äktenskapsskillnaden skulle ha haft rätt till underhållsbidrag. I annat fall existerar ingen rätt till ersättning för förlust av underhåll efter skilsmässan. 

Till den som dömts till äktenskapsskillnad betalas som ersättning för förlust av underhåll beloppet av underhållsbidrag för den tid under vilken han eller hon skulle ha haft rätt till underhållsbidrag.

Denna tillämpningsanvisning ersätter instruktionen i trafikskadenämndens cirkulär 14/1992.

Denna tillämpningsanvisning följs i fråga om fall som gäller familjepension och avgörs 1.7.2006 eller senare.

Familjepension för barn i skilsmässofall(tillämpningsanvisning 2/2004)

Blir den som har rätt till underhåll eller underhållsbidrag utan nödig försörjning på grund av att den underhållsskyldige omkommit, skall honom med beaktande av den skadeståndsskyldiges tillgångar och omständigheter i skadestånd tilldömas vad för honom erfordras till dess han själv kan försörja sig.

Till barn kan i skilsmässofall betalas familjepension efter en förälder till ett belopp som motsvarar underhållsbidrag, enligt de normala anvisningarna om familjepension eller enligt formeln för föräldralösa. Sättet för betalning av familjepension är beroende av om det är fråga om barn i äktenskapet eller i samboförhållande samt vilkendera föräldern som haft vårdnaden om barnet vid den tidpunkt då förmånslåtaren avled och vad barnet de facto kan anses ha gått miste om med anledning av förälderns död.  De faktiska omständigheterna skall alltid utredas från fall till fall. 

Exempel

1. Förmånslåtaren har betalt underhållsbidrag till barnet. Förmånslåtaren avlider i en trafikskada. Försäkringsanstalten betalar då till barnet en familjepension som är lika stor som underhållsbidraget. Pensionen betalas till 18 års ålder eller, på grund av barnets studier, högst till 21 års ålder.

2. Förmånslåtaren har underlåtit att betala underhållsbidrag till barnet och kommunen betalar underhållsstöd till barnet med stöd av lagen om underhållstrygghet. Förmånslåtaren avlider i en trafikskada. Försäkringsanstalten betalar då till barnet en familjepension som är lika stor som underhållsstödet. Efter det att barnet fyllt 18 år betalas familjepension inte längre från trafikförsäkringen. Familjepension kan i allmänhet betalas till ett belopp som motsvarar underhållsstöd när kommunen kontinuerligt har betalt underhållsstöd i minst ett år före trafikskadan, eller när det i övrigt är uppenbart att kommunen fortlöpande skulle ha betalt underhållsstöd utan trafikskadan.

3. Vid skilsmässan får fadern vårdnaden om det ena barnet, medan modern får vårdnaden om det andra. Varken avtal eller dom om att någondera föräldern skall betala underhållsbidrag finns, utan vardera föräldern svarar självständigt för det barn som föräldern har vårdnaden om. Den ena föräldern avlider i en trafikskada. Försäkringsanstalten betalar då familjepension enligt formeln för föräldralösa till det barn som den förälder som avlidit i trafikskadan haft vårdnaden om. Till det barn som den efterlevande föräldern har vårdnaden om betalas inte familjepension från trafikförsäkringen.

4. Efter föräldrarnas skilsmässa bor barnet växelvis hos båda föräldrarna och varken avtal eller dom om att någondera föräldern skall betala underhållsbidrag finns. Den ena föräldern avlider i en trafikskada och barnet bosätter sig stadigvarande hos den efterlevande föräldern. Försäkringsanstalten betalar då familjepension enligt formeln för föräldralösa så, att som grund för familjepension beaktas 50 % av den i trafikskadan avlidna förälderns årliga inkomst, alltså hälften av den årliga inkomsten.

Den årliga inkomsten 30 000 euro, familjepensionen räknas ut på basis av 15 000 euro. Familjepensionen för ett barn 50 % X 15 000 euro, dvs. 7 500 euro om året. På motsvarande sätt är familjepensionen för två barn 60 % X 15 000 euro, dvs. 4 500 euro för vardera om året.

Vid skilsmässan får föräldern A vårdnaden om barnet. Föräldern B betalar underhållsbidrag till barnet efter skilsmässan.  Föräldern A avlider i en trafikskada. Barnet flyttar till föräldern B. Försäkringsanstalten betalar då familjepension enligt formeln för föräldralösa.  

Åldern för ålderspension

En arbetspensionsreform trädde i kraft 1.1.2005. Genom den blev det möjligt att gå i pension vid 63-68 års ålder, vilket betyder att ingen allmän ålder för ålderspension längre finns. I detta sammanhang ändrades också indexbestämmelserna.

Det har varit vedertaget att i ersättningspraxis för trafikskador anse att åldern för ålderspension är 65 år, om ingen annan pensionsålder har visats. Denna praxis baserar sig på instruktioner som trafikskadenämnden har utfärdat. 

Enligt 5 kap. 2 b § 4 punkten i skadeståndslagen vidtar ålderspensionen vid 65 års ålder i fråga om en person som varaktigt har förlorat sin arbetsförmåga före 18 års ålder.

Med beaktande av den rättsnorm som skrivits in i 5 kap. i skadeståndslagen beträffande skador som inträffat före 18 års ålder och tidigare vedertagen ersättningspraxis anser nämnden att det är befogat att i skadefall som behandlas efter 1.1.2005 i regel tillämpa 65 års ålder som gräns för ålderspension i fråga om familjepension, om det i det aktuella fallet inte finns någon grundad anledning att tillämpa någon annan åldersgräns för ålderspension.

Som pensionsbelopp betraktas i fall som följer huvudregeln 60 % av den berörda personens årliga inkomst.

Ett undantag från regeln om 65 års åldersgräns för ålderspension kan göras, om den omkomne arbetade efter fyllda 65 år eller om arrangemang avseende detta hade vidtagits. Åldern för ålderspension anses då vara 68 år, ifall ingen utredning om någon annan ålder för ålderspension finns.  En avvikande pensionsålder kan tillämpas också om den omkomne arbetade inom ett sådant yrke där åldern för ålderspension avviker från huvudregeln.  

I sådana fall där förmånslåtarens eller förmånstagarens pensionsålder avviker från huvudregeln används denna individuella ålder som pensionsålder vid utbetalningen av ersättning för förlust av underhåll. 

Det som ovan sägs om förmånslåtarens pensionsålder och om pensionsbeloppet skall tillämpas också på den efterlevande makens pensionsålder och pensionsbelopp när den ersättning för förlust av underhåll som den efterlevande maken skall få räknas ut.

Inverkan av olika frivilliga pensionsarrangemang på ersättningen för förlust av underhåll

När ersättningen för förlust av underhåll bestäms utgör den eventuella omständigheten att den efterlevande maken börjar lyfta deltidspension eller förtida ålderspension inte en grund för höjning av ersättningen. I sådana fall skall ersättningen för förlust av underhåll bestämmas på basis av de inkomster som den efterlevande maken skulle ha haft om inget frivilligt pensionsarrangemang hade vidtagits. Ifall pensionsarrangemanget har vidtagits redan före trafikskadan, skall ersättningen för förlust av underhåll dock fastställas utgående från den efterlevande makens faktiska inkomster(tillämpningsanvisning 1/2005).

.