Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Kostnader för hyrning av ersättningsbil

LV 09/1437

Nämndens plenum

K:s personbil skadades vid en trafikskada. Det försäkringsbolag som var ersättningsansvarigt för skadan beviljade K en ersättningsbil för arbetsfärderna. När bolaget beviljade den hyrda bilen hade det meddelat K att det betalar kostnaderna för en ersättningsbil som enligt uthyrningsföretaget är av klass A eller B. Det innebar att bolaget avvisade K:s anspråk på tilläggsersättning som grundade sig på att K hade hyrt en automatväxlad bil. Bolaget motiverade sitt beslut med det användningsbehov som trafikskadenämnden godkänt och ansåg att ett fordon av klass A eller B var befogat och tillräckligt i detta fall, med beaktande av användningsbehovet.

K yrkade i sin anhållan om utlåtande på ersättning för prisskillnaden mellan den normalväxlade ersättningsbil som försäkringsbolaget hade ersatt honom för och den automatväxlade bil som han själv hade betalat. K motiverade yrkandet med att den skadade bilen var automatväxlad.  Han har kört bara med automatväxlade fordon sedan 1995. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle det ha varit farligt att ge sig ut i trafiken med en manuellt växlad bil; manövreringen av den skulle ha varit en riskfaktor för honom själv och andra.

Bolaget konstaterade i det bemötande som det gav med anledning av anhållan om utlåtande att det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande ska sträva efter att begränsa den skada som ersätts. I den ersättningspraxis som råder inom trafikförsäkringen betyder detta att när ersättning alls ska betalas för en ersättningsbil betalas kostnaderna högst för hyra av en bil som motsvarar den skadade bilen i fråga om modell och prisklass. Individuella egenskaper som rädslotillstånd har ingen höjande inverkan på ersättningen av kostnaderna för ersättningsbilen.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom.

Enligt 4 § 2 mom. lagen om trafikskadenämnden (441/2002) kan nämnden ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen. För att förenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättande av trafikskada har trafikskadenämnden meddelat normer och instruktioner som den har beaktat vid sidan av den framlagda utredningen när den gett sitt utlåtande.

Enligt vedertagen praxis vid ersättning av trafikskador betalas för den tid ett fordon repareras stilleståndsersättning vars storlek baserar sig på normersättningar som trafikskadenämnden fastställer årligen. Om den skadelidande visar att han eller hon under fordonets stilleståndstid behöver en ersättningsbil av grundad anledning, är det möjligt att i stället för att betala stilleståndsersättning ersätta kostnader för hyrande av en ersättningsbil. Om en hyrd bil har använts i stället för en skadad bil, ersätts med beaktande av användningens art 94 % av de totala kostnaderna för hyrning av en bil som till modell och prisklass högst motsvarar den skadade bilen.

I ärendet var det ostridigt att K på basis av en utredning om användningsbehovet hade haft rätt till en ersättningsbil under den tid det fordon som hade skadats vid trafikskadan reparerades. Enligt utredningen om användningsbehovet behövde han bilen i huvudsak för sina arbetsfärder (32 km). Enligt fakturan för den hyrda bilen hade K förfogat över ersättningsbilen i tre dygn.

När bolaget beviljade ersättningsbil hade det meddelat K att det ersätter bara en hyrd bil som enligt uthyrningsföretaget är av klass A eller B. Den bil som K hyrde hörde till den dyraste klassen eftersom K i fakturan för den hyrda bilen hade påförts tilläggsavgift för en bil av högsta kategorin. Det har inte lagts fram någon mera detaljerad redogörelse för om automatväxlade hyrda bilar av klass A eller B hade stått till buds.

I nämndens normer och instruktioner specificeras det inte närmare hurdan hyrd bil de skadelidande har rätt till i olika situationer.  Med beaktande av användningens art ersätts dock kostnader för hyrning av en bil som till sin modell och prisklass högst motsvarar den skadade bilen. Enligt en allmän skadeståndsrättslig princip är den skadelidande för sin del skyldig att begränsa skadan. Eftersom den skadelidandes rätt att få en hyrd bil av ett visst slag påverkas av användningens art kan den skadelidande bli tvungen att under reparationstiden nöja sig med en hyrd bil som är av lägre klass än det skadade fordonet.

Enligt den utredning som lagts fram för nämnden var K:s skadade bil automatväxlad. K har berättat att han kört bara med automatväxlade fordon ända sedan 1995. Nämnden ansåg med beaktande av trafiksäkerhetsaspekter att K i detta fall hade haft rätt att välja en automatväxlad hyrd bil. Den hyrda bilen var inte heller bättre än det skadade fordonet till sin modell och prisklass.

Nämnden rekommenderade bolaget att för den hyrda bil som K hade använt betala ersättning till K enligt nämndens normer och instruktioner.

Nämnden var enhällig.