Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus

LV 09/1770

Lautakunnan istunto

Tapahtumatiedot

Kaksi kevytmoottoripyörää oli pysäköityinä vierekkäin pysäköintialueella. Pyörät olivat kaatuneet ja vaurioituneet.

Korvauspäätös

Selvitysten mukaan pyörät ovat kaatuneet tuntemattomasta syystä. Molempiin pyöriin oli tullut lieviä vaurioita. Koska vahinko oli kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon, täytyy jokin liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentissa mainituista vastuuperusteista täyttyä, jotta vahinko voi tulla korvattavaksi vastapuolen liikennevakuutuksesta.  Näyttämättä on jäänyt, että vahinko olisi aiheutunut liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin mukaisesta kuljettajan tuottamuksesta, ajoneuvon puutteellisesta kunnosta tai liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijoituksesta. Tämän vuoksi vaadittua korvausta moottoripyörän vaurioista ei suoritettu vastapuolen liikennevakuutuksesta.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä vaati, että vakuutusyhtiö velvoitetaan maksamaan korvausta moottoripyörän vaurioista, koska vahingon aiheuttanut toinen moottoripyörä oli liikenteessä aiheuttaessaan vahinkoa. Vahinkoa kärsineellä osapuolella ei ollut osuutta vahingon syntymiseen. Vahinkoa kärsineen kannalta on yhdentekevää, mistä syystä kaatuminen johtui. On mahdollista, että vahingon aiheuttaneen moottoripyörän kuljettaja rikkoi liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin säännöstä pysäköityään oman pyöränsä niin lähelle toista pyörää, että se on voinut kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa viereen pysäköidylle ajoneuvolle.

Vastineet

Lausuntopyynnön kohteena olevan korvauspäätöksen antanut vakuutusyhtiö lausui vastineessaan, että moottoripyörä oli ollut liikennevakuuslain 2 §:ssä tarkoitetussa liikenteessä ollessaan pysäköitynä. Koska vahinko kohdistui toiseen moottoriajoneuvoon, täytyy jokin liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentissa mainituista vastuuperusteista täyttyä, jotta vahinko voi tulla korvattavaksi vastapuolen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Pyörät oli pysäköity pysäköintialueelle riviin, jolloin on mahdollista, että pyörät ovat lähekkäin. Yhtiön mielestä pyörien etäisyydellä toisistaan ei ole kuitenkaan ratkaisevaa merkitystä, koska pysäköinti ei selitä sitä, miksi pyörät kaatuivat. Näyttöä siitä, että vahinko olisi aiheutunut liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentissa mainitusta syystä, ei ole esitetty.

Vahinkoa kärsineen omistamalle moottoripyörälle liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö ei antanut asiassa vastinetta, koska asia ei ollut yhtiössä vireillä.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Kun moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon, vahinko korvataan liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin nojalla ensin mainitun moottoriajoneuvon vakuutuksesta vain, jos vahinko on aiheutunut kyseisen ajoneuvon omistajan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta taikka siitä, että kyseisen ajoneuvon kulku tai sijoitus oli liikennesääntöjen vastainen taikka että ajoneuvo oli puutteellisessa kunnossa.

Moottoriajoneuvolle aiheutuneen vahingon korvaaminen edellyttää näin ollen, että kyseessä on liikennevakuutuslain 1 §:n mukainen liikennevahinko ja että se on aiheutunut liikennevakuutuslain 8 §:ssä mainitusta syystä.

Arvioitaessa sitä, onko liikennevahinko aiheutunut toisen osapuolen tuottamuksesta, on otettava huomioon tieliikennelain 29 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei ajoneuvo voi lähteä itsestään liikkeelle, kun ajoneuvo on pysäytetty tai pysäköity. Asianosaisten allekirjoittaman vahinkoilmoituksen mukaan vahinko tapahtui pysäköintialueella, jossa moottoripyörät olivat pysäköityinä vierekkäin.  Vastapuolen moottoripyörä oli ollut kaatuneena lausunnonpyytäjän moottoripyörän päällä. Osapuolet olivat tehneet poliisille tutkintapyynnön, koska he olivat epäilleet jonkun ulkopuolisen kaataneen heidän moottoripyöränsä. Poliisin tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan moottoripyörät olivat kaatuneet tuntemattomasta syystä. Vastapuolen moottoripyörä oli ilmeisesti kaatunut vieressä olleen lausunnonpyytäjän moottoripyörän päälle. Molemmat moottoripyörät olivat kaatuneet maahan ja niihin oli tullut lieviä vaurioita. Tutkintailmoituksen mukaan moottoripyörien kaatumissyy oli jäänyt epäselväksi. Pysäköintialueella rivissä olleet muut moottoripyörät ja mopot olivat olleet pystyssä.

Esitetyn selvityksen mukaan asianosaisten moottoripyörät oli pysäköity vierekkäin pysäköintialueella. Vastapuolen moottoripyörä oli kaatunut lausunnonpyytäjän moottoripyörän päälle. Asiassa on jäänyt tarkemmin selvittämättä, mistä syystä moottoripyörät olivat kaatuneet. Lautakunta katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että vastapuoli olisi moottoripyöräänsä pysäköidessään menetellyt huolimattomasti ja että moottoripyörän kaatuminen olisi aiheutunut hänen tuottamuksestaan. Asiassa ei myöskään ollut selvitystä siitä, että vahinko olisi aiheutunut vastapuolen moottoripyörän puutteellisesta kunnosta. Näin ollen korvausvastuuta ei voida perustaa vastapuolen tuottamukseen tai ajoneuvon puutteelliseen kuntoon. Tämän jälkeen asiassa oli vielä arvioitava oliko vahinko aiheutunut muusta liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin tarkoittamasta syystä eli liikennesääntöjen vastaisen kulun taikka sijainnin johdosta.

Liikennevahinkolautakunta on istuntoratkaisussaan 18.12.2009 (LV 08/1939) arvioinut liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin mukaista liikennesääntöjen vastaista kulkua tilanteessa, jossa moottoripyörän kuljettaja oli ohitustilanteessa menettänyt kuljettamansa moottoripyörän hallinnan tuntemattomaksi jääneen henkilöauton menettelyn johdosta. Moottoripyörä oli törmännyt edellä ajaneen pakettiauton peräosaan. Tapauksessa moottoripyörän kuljettajan ei katsottu tuottamuksellaan aiheuttaneen liikennevahinkoa, mutta moottoripyörän kulku oli liikennesääntöjen vastainen ja korvaus pakettiauton vahingoista katsottiin olevan perusteltua suorittaa moottoripyörän liikennevakuutuksesta. Lautakunta katsoi ratkaisussaan, ettei liikennesääntöjen vastainen kulku edellytä mitään erityistä syytä. Mainitussa 18.12.2009 annetussa lautakunnan ratkaisussa ajoneuvoja oli vahingon tapahtuessa kuljetettu tiellä ja kysymys on ollut sellaisesta liikenteellisestä tilanteesta ja sellaisesta liikenteellisestä riskistä, jollaisen korvaamiseen liikennevakuutuksella varaudutaan. Tilanne on siten ollut erilainen kuin kysymyksessä olevassa tapauksessa. Nyt molemmat ajoneuvot ovat olleet pysäköityinä eikä niitä ole tapahtumahetkellä kuljetettu. Vastapuolen moottoripyörä oli kaatunut sivuttain ja ollut kaatumisen jälkeen edelleen muutoin samassa paikassa, johon se oli pysäköity. Lautakunta katsoi, että vastapuolen moottoripyörän kulun ei voida katsoa olleen liikennesääntöjen vastainen sillä tavoin kuin liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. Liikennevahingon ei ole näytetty aiheutuneen myöskään siitä syystä, että vastapuolen moottoripyörän sijainti olisi ollut liikennevakuutuslain 8 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla liikennesääntöjen vastainen.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoi, ettei lausunnonpyytäjän moottoripyörän vaurioita tule korvata vastapuolen moottoripyörän liikennevakuutuksesta. Näin ollen lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputuloksen muuttamista.

Sovelletut lainkohdat: liikennevakuutuslaki 8 § 1 ja tieliikennelaki 29 § 1

Lautakunta oli yksimielinen.