Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Företagares Inkomstförlust

Inkomstförlusten för en företagare är beroende av bl.a. företagsformen, företagsverksamhetens art och omfattning samt den skadelidandes andel i bolagets verksamhet. I de enklaste fallen, som i allmänhet är kortvariga, ersätts från trafikförsäkringen lönen för en vikarie inklusive sociala kostnader för att företaget skall ge den arbetsoförmögna företagaren samma inkomst som företagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade skadats.

Klarläggandet av företagares inkomstförlust förutsätter vanligtvis att man jämför bokföringsuppgifter som sträcker sig över flera år. Privatuttag indikerar i sig inte bolagets lönebetalnings- eller vinstutdelningsförmåga. Privatuttag är liktydigt med ägarens skuld hos bolaget.

I sådana fall där företagsverksamheten har pågått en kortare tid bör skadebeloppet i allmänhet uppskattas.

I fråga om yrkesutövare, delägare i öppet bolag och den ansvariga bolagsmannen i kommanditbolag skall företagsinkomst som skall fördelas och som enligt skattelagarna beskattas som kapitalinkomst beaktas i beloppet av ersättning för inkomstförlust.

För att ett företag skall kunna fortbestå och utvecklas måste det använda pengar, dvs. influtet eget eller främmande kapital, till utveckling av företaget och dess produkter. Hela resultatet kan således inte alltid delas ut till delägarna.

På grund av säsongsvariationer kan ersättningen för inkomstförlust bestämmas vara av olika storlek under olika perioder. Så här bör man gå till väga om beloppet av förvärvsinkomster som den skadelidande går miste om eller andra omständigheter som inverkar på fastställandet av ersättningen varierar under olika tider.

Om ersättningen för inkomstförlust fastställs på basis av bokföringsuppgifter, skall beloppet av den skada som skall ersättas fastställas enligt de bokföringsprinciper som iakttagits när skadan inträffat. Till exempel kan eventuella senare ändringar av avskrivningsplanen eller av principerna för löneutbetalning eller vinstutdelning inte beaktas.   

Företagsverksamheten fortgår utan avbrott

Verksamhetens fortgång i enpersonsföretag baserar sig vanligtvis på att en vikarie anställs. Jämförbara med detta är arrangemang inom familjen för kompensering av arbetsinsatser som inte kunnat fullgöras på grund av trafikskada. Om företaget anställer en vikarie för den skadelidande, får företaget från trafikförsäkringen ersättning för lönekostnaderna för vikarien inklusive bikostnader. Om anställningen av en vikarie inte leder till samma resultat som företagarens arbetsinsats får den skadelidande dessutom kompensation för skillnaden. Anställningen av en vikarie kan vara befogad också i skadeavvärjningssyfte till exempel för att företaget inte skall gå miste om kunder på grund av avbrott i verksamheten. Med avvikelse från allmän praxis betalas ersättningen i form av lön till vikarien inte till den skadelidande utan direkt till företaget.

Om företagets verksamhet kan fortgå trots företagarens arbetsoförmåga ersätts den skadade företagarens inkomstförlust enligt beloppet av den faktiska förlusten.

När inkomstförlusten uppskattas i fråga om en småföretagare, alltså en yrkesutövare eller en delägare i ett enpersonsbolag som åstadkommer företagets resultat genom sin egen arbetsinsats, gäller det att ägna uppmärksamhet åt företagets förmåga att betala lön. Privatuttag indikerar inte inkomsterna. Det är fråga om företagarens skuld hos företaget.

I småföretag som är större än de ovan nämnda skall övergående inkomstförlust ersättas till ett belopp som motsvarar den lön och vinstandel som den skadelidande går miste om. Förutom bokföringsmaterial skall man för en eventuell vinstandels vidkommande undersöka bolagsstämmans och styrelsens beslut om vinstutdelning, och vid behov kan också utlåtande av bokföraren behövas. Ett utlåtande som bokföraren ger är dock av betydelse bara i sådana fall där bokföringen sköts av en utomstående räkenskapsbyrå.

När ersättningen för inkomstförlust bestäms i fråga om delägare i personbolag bör det beaktas att delägaren har rätt att få en viss andel av den inkomst som han eller hon får av företaget i form av kapitalinkomst (företagsinkomst som skall fördelas). Denna kapitalinkomst skall beaktas i likhet med löneinkomst i ersättningen för inkomstförlust.

När det gäller transportföretag, t.ex. taxiföretagare, bör det observeras att en eventuell ersättning för förlust av nytta av användning av ett fordon som har skadats vid samma trafikskada (stilleståndsersättning) inbegriper ersättning för inkomstförlust.

Beroende på den allmänna skyldigheten att begränsa skada är en företagare vid behov skyldig att snabbt vidta åtgärder för att företagets verksamhet skall fortgå i samma utsträckning som före trafikskadan, t.ex. genom att anlita underentreprenörer eller tillfälligtvis låta företagets anställda arbeta över.

Företagsverksamheten avbryts

På grund av arten av företagarens arbetsinsats kan det hända att företagsverksamheten omöjligt kan fortgå under den tid företagaren är arbetsoförmögen. I ett sådant fall bör förutom företagarens inkomstförlust också företagets eventuella fasta kostnader kompenseras.  Företagaren är tvungen att under sin tid av arbetsoförmåga betala t.ex. hyra eller bolagsvederlag för sin arbetslokal, försäkringspremier osv. Dessa kostnader skulle företagaren i vanliga fall täcka med inkomster som verksamheten inbringar, men på grund av arbetsoförmågan måste de täckas med andra medel.

Konstaterandet av beloppet av inkomstförlust förutsätter i allmänhet att bokslutsmaterial som härrör från olika räkenskapsperioder jämförs. Vad som ovan sägs om transportföretag är tillämpligt också vid avbrott i annat slag av företagsverksamhet.

Företagsverksamheten upphör

En företagare som tillfogats skada har rätt att i ersättning för inkomstförlust få det belopp som han eller hon skulle ha fått, om inte företagsverksamheten hade upphört på grund av skadan.

När ersättningen för inkomstförlust bestäms i fråga om delägare i personbolag bör det beaktas att delägaren har rätt att få en viss del av den inkomst som han eller hon får av företaget i form av kapitalinkomst (företagsinkomst som skall fördelas). Denna kapitalinkomst skall beaktas i likhet med löneinkomst i ersättningen för inkomstförlust.

I sådana fall där fler än en delägare har arbetat i bolaget består ersättningen för inkomstförlust av den lön och andel i vinsten som den skadelidande har gått miste om.

För att ett företag skall kunna fortbestå och utvecklas måste det använda pengar, dvs. influtet eget eller främmande kapital, till utveckling av företaget och dess produkter. Hela resultatet kan således i regel inte kontinuerligt delas ut till ägarna.

Ifall det har varit fråga om ett stort företag bestäms ersättningen för inkomstförlust enligt den skadelidandes arbetsinsats.