Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Korvattavuus

Dnro LV 10/834

Lautakunnan istunto

TAPAHTUMATIEDOT

A oli vammauttanut selkänsä vapaa-ajallaan nostaessaan lasta autosta ulos.

Vakuutuslaitos pyysi lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta siitä, oliko kyseessä liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n 2 momentin mukaan lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä. Liikennevahinkolautakunta on antanut normeja ja ohjeita liikennevahinkojen korvaustoimen yhtenäistämistä varten, jotka lautakunta on ottanut muiden esitettyjen selvitysten ohella huomioon lausuntoa antaessaan.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön mukaisesti objektiivisen eli ns. ankaran vastuun mukaisesti. Korvauksen suorittamiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen. Käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisen kannalta on siten merkityksellistä, voidaanko A:n selän vammautumisen osoittaa olevan korvausvastuun perustavassa syy-yhteydessä ajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen.

Asiakirjaselvitysten perusteella A oli vammauttanut selkänsä nostaessaan lasta autosta ulos.

Ajoneuvo on liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittamassa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä. Liikenteeseen käyttämisen riskit voivat toteutua myös silloin, kun ajoneuvo on liikkumattomana.

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan liikennevakuutuksesta korvattaviksi vahingoiksi katsotaan tämän tyyppisissä tapauksissa ainoastaan sellaiset vahingot, joissa vahinko tapahtuu joko välittömästi ajoneuvoon nousemisen tai sieltä poistumisen yhteydessä, kuten lautakunta on esimerkiksi lausunnoissaan 9.5.2005 (LV 04/1610) ja 13.1.2010 (LV 09/1207) todennut. Vahinkotapahtumasta saatu selvitys huomioon ottaen lautakunta pitää todennäköisenä, että A on loukannut selkänsä välittömästi lasta autosta ulos nostaessaan. Lautakunnan näkemyksen mukaan lapsen ajoneuvosta pois nostaminen on rinnastettava henkilön ajoneuvosta poistumiseen. Näin ollen kysymyksessä on liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittama liikennevahinko.

Lautakunta oli yksimielinen.