Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Ersättningsbarhet

Dnr LV 10/834

Nämndens plenum

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

A skadade ryggen under sin fritid när han lyfte ut ett barn ur bilen.

Försäkringsanstalten bad trafikskadenämnden ge ett utlåtande om huruvida det var fråga om en trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts från trafikförsäkringen person- och egendomsskador som uppkommit i följd av motorfordons användning i trafik.

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) kan nämnden ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen. I syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis har trafikskadenämnden meddelat normer och instruktioner som den har beaktat vid sidan av den övriga framlagda utredningen när den gett sitt utlåtande.

En skada som uppkommit i följd av motorfordons användning i trafik ersätts enligt huvudregeln i enlighet med objektivt eller s.k. strikt ansvar. För att ersättning ska betalas räcker det att skadan följt av motorfordonets användning i trafik. Av betydelse för avgörandet av det aktuella ärendet är därmed om det kan visas att uppkomsten av A:s ryggskada har ett sådant orsakssamband med fordonets användning i trafik som ligger till grund för ersättningsansvar.

Enligt den utredning som ingår i handlingarna hade A skadat ryggen när han lyfte ut ett barn ur bilen.

Ett fordon är i trafik på det sätt som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen när det används för transport av personer eller gods på eller utanför väg eller när det annars är i trafik, t.ex. är parkerat. Risker i samband med användning i trafik kan realiseras också när fordonet står stilla.

Enligt vedertagen ersättningspraxis anses i fall av detta slag som skador som ska ersättas från trafikförsäkringen endast sådana skador som inträffar omedelbart vid instigning i eller urstigning ur ett fordon, såsom nämnden har konstaterat t.ex. i sina utlåtanden av 9.5.2005 (LV 04/1610) och 13.1.2010 (LV 09/1207). Med beaktande av redogörelsen för skadefallet anser nämnden att det är sannolikt att A skadade ryggen omedelbart då han lyfte barnet ur bilen. Enligt nämndens uppfattning ska utlyftandet av ett barn ur ett fordon jämställas med urstigning ur fordonet. Det är således fråga om en trafikskada som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen.

Nämnden var enig.