Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Liikenteeseen käyttäminen. Korvattavuus.

LV 10/2012

Lautakunnan istunto 25.11.2011

Tapahtumatiedot

Vahinko tapahtui, kun myrsky oli nostanut kevytperävaunun hetkeksi ilmaan ja kuljettanut sitä noin 15 metrin matkan maata pitkin sillä seurauksella, että perävaunu oli törmännyt pysäköityyn henkilöautoon.

Kysymys lautakunnassa oli siitä, onko kyseessä liikennevahinko ja onko vahinko korvattavissa liikennevakuutuksen perusteella.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 3 §:n mukaan moottoriajoneuvo tämän lain mukaan on maata kiskoitta kulkemaan tarkoitettu konevoimainen kulkuväline tai työkone, niin myös kulkuneuvo, joka on rakennettu liikkumaan vain sellaiseen kulkuvälineeseen tai työkoneeseen kytkettynä. Asetuksella voidaan kuitenkin määrätä, ettei moottoriajoneuvona pidetä kulkuvälinettä tai työkonetta, jonka paino tai nopeus on vähäinen, eikä kevyttä hinattavaa kulkuneuvoa.

Liikennevakuutuslain soveltamisalaan kuuluvien vahinkojen korvaamisen yleisenä edellytyksenä on, että moottoriajoneuvoa on vahingon sattuessa käytetty liikenteeseen. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sellaista ajoneuvon käyttämistä, mikä on luonteenomaista sen käyttämiselle sellaiseen tarkoitukseen, johon se on valmistettu.

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.  Saman lain 4 §:n mukaan liikennevahinko korvataan, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Liikennevakuutuksesta korvataan henkilö- ja omaisuusvahingot ankaran vastuun periaatteen mukaisesti. Korvauksen suorittaminen edellyttää kuitenkin sitä, että vahinko on aiheutunut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Liikennevakuutuslaissa ei ole määritetty sitä, milloin kysymys on liikenteeseen käyttämisestä. Liikennevakuutuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessäkään (HE 68/1958 vp s. 8) liikenteeseen käyttämistä ei tarkemmin perustella.

Sen sijaan liikennevakuutuslain 2 §:ssä on säädetty siitä, milloin moottoriajoneuvo ei ole liikenteessä. Nyt kysymys ei ole liikennevakuutuslain 2 §:ssä säädetystä tilanteesta.

Vakuutuslaitos on lausuntopyynnössään todennut näkemyksenään, ettei vahinko ole aiheutunut perävaunun liikenteeseen käyttämisestä, sen omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta eikä myöskään sen liikennesääntöjen vastaisesta kulusta.

Lautakunnan käytettävissä on ollut ainoastaan vahinkoa kärsineen kertomus tapahtumista sekä kaksi valokuvajäljennöstä vahinkopaikalta, joista ilmenee kohdat, joissa ajoneuvot suunnilleen olivat ennen vahinkoa. Lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä vaurioista. Vakuutuslaitos on lausuntopyynnössään lähtenyt siitä, että vahinko on tapahtunut vahinkoa kärsineen kertomuksen mukaisesti.

Lautakunta katsoi, että perävaunu on ollut liikennevakuutuslain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla liikenteessä vahinkohetkellä. Tämän jälkeen arvioitavaksi tulee se, onko korvausta suoritettava liikennevakuutuksesta eli onko syntynyt vahinko syy-yhteydessä perävaunun liikenteeseen käyttämiseen.

Liikennevahinkona korvattavaksi voivat tulla ainoastaan sellaiset tapahtumat, jotka välittömästi johtuvat liikennevahingosta. Liikennevakuutusjärjestelmä on luotu kattamaan niin sanotun liikenteellisen riskin aiheuttamia vahinkotilanteita. Korvausvastuun syntyminen edellyttää siis syy-yhteyttä vahingon ja ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa ratkaisevaa on se, onko riski tavanomainen ja tyypillinen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle vai onko se sille vieras ja niin etäinen, ettei sitä enää voida pitää liikenteeseen käyttämiseen kuuluvana.

Lautakunta katsoi, että nyt kyseessä oleva vahinko ei ole aiheutunut perävaunun liikenteeseen käyttämisen seurauksena, vaan yllättävän luonnonilmiön aiheuttamana. Lautakunta katsoi, että vahinko ei tule korvattavaksi liikennevakuutuksen perusteella.  

Lautakunta oli yksimielinen.