Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Förlust av underhåll

LV 11/875

Nämndens plenum 23.9.2011

Händelseförloppet

A omkom till följd av en trafikskada. Det försäkringsbolag som var ansvarigt för trafikskadan gjorde en framställning hos trafikskadenämnden om familjepension för A:s sambo och barn. Framställningen baserade sig på en bedömning av sambons och barnets behov av försörjning i deras hemland Estland. Försäkringsbolaget ansåg att tillämpning av nämndens beräkningsanvisning skulle leda till ett slutresultat som inte är förenligt med skadeståndslagens syfte och till överkompensation med beaktande av att den allmänna löne- och prisnivån i Estland är låg. Bolaget ansåg att A:s i framställningen angivna årsarbetsförtjänst som hade bedömts på basis av medellönerna i Estland och den pension som betalas på grundval av den är tillräcklig för att täcka sambons och barnets behov av försörjning i Estland.    

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2-5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

I 5 kap. 4 § i skadeståndslagen sägs det att om en person som var underhållsskyldig eller som annars försörjde någon annan har omkommit, har den som var berättigad till underhåll eller underhållsbidrag, eller som annars för sin försörjning varit beroende av den omkomne, rätt till ersättning för förlust av underhåll. Ersättningen för förlust av underhåll bestäms med beaktande av vad den som har rätt till ersättning sannolikt hade fått i underhåll av den omkomne och vad den som har rätt till ersättning skäligen behöver för sin försörjning med hänsyn till sina möjligheter att själv försörja sig genom förvärvsarbete och till övriga omständigheter. Med underhåll kan av synnerliga skäl jämställas värdet av hushållsarbete i hemmet.

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om trafikskadenämnden kan nämnden ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen. I syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis har trafikskadenämnden meddelat normer och instruktioner som den har beaktat vid sidan av den övriga framlagda utredningen när den gett sitt utlåtande.

Ersättningen för förlust av underhåll baserar sig av hävd på de beräkningsregler som trafikskadenämnden normerat. Om den omkomnes inkomster dock varit höga bör enligt normerna och instruktionerna det uppskattade faktiska behovet av försörjning betraktas som maximiersättning, och alla upptänkliga slag av försämrad ekonomi kan inte betraktas som belopp som motsvarar förlusten av underhåll.

Försäkringsbolaget angav sambons och barnets behov av försörjning i deras hemland Estland som grund för avvikelse från det vedertagna sättet att beräkna ersättningen. Nämnden ansåg emellertid att det inte finns grunder för att avvika från det vedertagna sättet att beräkna ersättningen. Bolaget uppmanades att göra en på A:s faktiska inkomster baserad ny framställning om förlusten av underhåll.

Nämnden var enig.