Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Sakskada. Lyktstolpar. Ersättningsgilla poster.

LV 10/1943

Nämndens plenum 28.10.2011

Händelseförloppet

Några lyktstolpar skadades vid en trafikskada 15.3.2010. Till försäkringsanstalten inkom anspråk på ersättning för kostnader med anknytning till reparation av lyktstolparna, dvs. kostnader för trafikarrangemang, kostnader för anskaffning och användning av materiel samt kostnader för löner till montörerna.

Försäkringsanstalten konstaterade i sitt ersättningsbeslut att faktiska omedelbara kostnader ersätts från trafikförsäkringen. Enligt vedertagen ersättningspraxis anses det att om en skadelidande för att reparera skadan använder egen arbetskraft som utför arbetet inom ramen för normala arbetsskift och vars lönekostnader för den tiden ingår i den skadelidandes fasta kostnader och skulle uppkomma även om ingen trafikskada hade inträffat, ersätts lönekostnader för den tid som åtgått till att reparera skadan inte från trafikförsäkringen. Sådant arbete utanför arbetstiden som utförts som första hjälp omedelbart efter skadan är däremot ersättningsgillt. Det spelar ingen roll om skötseln av uppgifter har delegerats till någon annan organisation eller någon utomstående i form av en köpt tjänst eller motsvarande arrangemang.  Som extra kostnader som ersätts från trafikförsäkringen betraktas inte hellerkostnader för anskaffning och användning av materiel. Kostnaderna för trafikarrangemang och för dirigering av trafiken är indirekta kostnader som följt av skadan och som inte ersätts från trafikförsäkringen.

Med anledning av ersättningsbeslutet begärde Trafikverket ett utlåtande av trafikskadenämnden. I anhållan om utlåtande konstaterades bl.a. följande: Beslutet bör ändras på så sätt att försäkringsanstalten åläggs att ersätta de av trafikskadan orsakade extra kostnader som NTM-centralen haft i form av kostnader för trafikarrangemang, anskaffning och användning av materiel samt löner till montörerna.

I anhållan om utlåtande konstaterades det ytterligare att NTM-centralen har ingått ett serviceavtal med företaget X Oy om vägbelysning och pumpverk. Till följd av skadan hade X Oy utgående från serviceavtalet reparerat de skadade lyktstolparna. NTM-centralen är en beställarorganisation som i praktiken fullgör sin lagstadgade väghållarskyldighet så, att alla väghållningsarbeten upphandlas hos konkurrensutsatta utomstående entreprenörer som ingår ett serviceavtal med NTM-centralen. I det aktuella fallet var X Oy entreprenör.

Försäkringsanstalten konstaterade följande i sitt bemötande:När det gäller den första hjälp på händelseplatsen som nämns i fakturan har vi ersatt de extra kostnader som uppkommit, det vill sägakostnaderna för elmontörernas arbete utöver ordinarie arbetsskift och de eltillbehör som användes vid första hjälpen. De kostnader för anskaffning och användning av materiel som anknyter till fordon som använts för att dirigera trafiken och till en bil med lyftkorg skulle däremot ha uppkommit för det offentliga samfundet även om inget skadefall hade inträffat. De egentliga reparationsarbetena efter skadan utfördes eller borde åtminstone ha utförts inom ramen för normala arbetsskift. Försäkringsanstalten ansåg att de mantimmar för den egentliga reparationsdagen som hänför sig till reparationsfakturan från X Oy har varit fasta kostnader för X Oy och hör samman med ett normalt arbetsskift. Eftersom lönekostnaderna till denna del skulle ha uppkommit även om trafikskadan inte hade inträffat, kan det inte anses att de kostnader för mantimmar som ersättning sökts för är sådana extra kostnader som ersätts från trafikförsäkringen.  

Också de kostnader för anskaffning och användning av sådan materiel som X Oy äger eller innehar och som anknyter till fordon som använts för att dirigera trafiken och till en bil med lyftkorg skulle ha uppkommit även om inget skadefall hade inträffat, och de ersätts därmed inte från trafikförsäkringen. Extra kostnader har däremot uppkommit när materiel som tillhör en utomstående grävmaskinsentreprenör har använts, och de har ersatts i enlighet med anspråket. Dessutom meddelade försäkringsanstalten att den i enlighet med anspråket ersatt till fullt belopp de kostnader för tillbehör som skadan föranlett, eftersom de varit extra kostnader som ersätts från trafikförsäkringen.

Avslutningsvis konstaterade försäkringsanstalten ytterligare att den omständigheten hur NTM-centralen organiserat skötseln av lagstadgade uppgifter som hör till den inte inverkar på ersättningen från trafikförsäkringen.  

Nämndens utlåtande

Med stöd av 6 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen ersätts en sakskada som drabbat en utomstående till följd av motorfordons användning i trafik med tillämpning av 5 kap. 5 § i skadeståndslagen. Enligt 5 kap. 5 § i skadeståndslagen ska vid sakskada ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

I det aktuella ärendet hade en bil skadat lyktstolpar på riksväg 3. NTM-centralen och X Oy har ingått ett serviceavtal som omfattar bl.a. vägbelysning. På basis av serviceavtalet har X Oy reparerat de skadade lyktstolparna och fakturerat NTM-centralen för det. Den försäkringsanstalt som är ansvarig för trafikskadan har vägrat att betala ersättning för de lönekostnader och de kostnader för anskaffning ch användning av materiel som anges närmare i en fakturaspecifikation som X Oy har riktat till NTM-centralen.

Enligt vedertagen ersättningspraxis har myndigheternas skötsel av lagstadgade uppgifter inte ersatts separat.  Om kostnaderna har varit fasta skulle de ha uppkommit i vilket fall som helst, oberoende av om ett skadefall hade inträffat eller inte (HD 1992:131 och HD 1999:121). I en sådan situation är den som vållat skadan skyldig att ersätta de extra kostnader som har uppkommit till följd av skadefallet.

På basis av utredningen i ärendet har NTM-centralen ingått serviceavtal med X Oy. Ingen mera detaljerad redogörelse för serviceavtalets innehåll har getts. Enligt en specifikation i X Oy:s mätlista har alla de vidtagna åtgärderna ett samband med reparation av de skadade lyktstolparna. NTM-centralens egen personal har inte reparerat de uppkomna skadorna, varvid eventuella fasta kostnader skulle ha uppkommit för NTM-centralen oberoende av skadan. I stället har reparationen utförts av NTM-centralens avtalspart vars fasta kostnader inte kan betraktas som den skadelidande NTM-centralens fasta kostnader. Nämnden bedömer den inlämnade utredningen så att den aktuella utgiftsposten inte skulle ha uppkommit för NTM-centralen, om ingen skada hade inträffat. Av mätlistan att döma är det inte heller skäl att misstänka att de vidtagna åtgärderna har gällt annat än reparation av de skador som uppkommit vid trafikskadan.

Nämnden rekommenderade att försäkringsanstalten ersätter de uppkomna skadorna i överensstämmelse med fakturan.