Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Förhöjda kostnader för vård av hemmet

LV 11/1232

Nämndens plenum 16.12.2011

Händelseförloppet

Vid en trafikskada år 2002 ådrog sig A frakturer på flera ansiktsben, en svår skada på högra armflätans nervstrukturer, en fraktur på kondylområdet i nedre delen av högra överarmsbenet, en fraktur i högra strålbenets övre del, en fraktur i övre delen av vänstra armbågsbenet, en fraktur på vänsterhandens V mellanhandsben och splitterfrakturer i vartdera lårbenets nedre del.

År 2011 avslog försäkringsanstalten A:s yrkande om ersättning från trafikförsäkringen för arbetskostnaderna för renovering av taket på A:s fastighet. 

I sin anhållan om utlåtande begärde A att försäkringsanstalten skulle ersätta arbetskostnaderna för takrenoveringen, eftersom han på grund av de funktionsnedsättningar han ådragit sig vid trafikskadan inte kunde renovera taket själv.

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom, nedan kallad trafikskada, enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Enligt 6 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen bestäms ersättningen för trafikskada enligt bestämmelserna i 5 kap. 2-5 § och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Enligt 5 kap. 2 § i skadeståndslagen har den som tillfogats kroppsskada eller någon annan personskada rätt att få ersättning för sjukvårdskostnad och andra utgifter till följd av skadan, för minskning i inkomst eller uppehälle, för sveda och värk samt lyte eller annat bestående men.

I det aktuella ärendet är det fråga om arbetskostnader för reparation av yttertaket på A:s egnahemshus. A kräver att kostnaderna ersätts från trafikförsäkringen, eftersom han på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att renovera taket själv.

Enligt nämndens uppfattning är de kostnader som avses och andra med dem jämställbara kostnader som hänför sig till underhållet av egnahemshus inte sådana kostnader som avses i 5 kap. 2 § i skadeståndslagen och ska ersättas med anledning av trafikskadan. De kostnader som A:s anspråk gäller ska därmed inte ersättas från trafikförsäkringen.

Nämnden var enig.