Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Liikenteeseen käyttäminen

LV 11/1958

1. jaosto 12.1.2012

Tapahtumatiedot

A oli vammautunut kaatuessaan kuljettamallaan motocrosspyörällä jäähallissa, jonne oli rakennettu motocrossrata. 

Vakuutuslaitos pyysi lautakunnalta lausuntoa siitä, oliko kyseiseen tapaukseen sovellettava liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan rajoitussääntöä, jonka mukaan moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamalla tavalla liikenteessä, jos sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.

Lautakunnan lausunto

Liikennevakuutuslain 1 §:n (279/1959) mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan (898/1974) mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.

Alue, jossa kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutoiminta tapahtuu, tulee eristää liikenteestä riittävän tehokkaalla tavalla. Eristäminen tulee tehdä niin, ettei alueelle voi päästä liikennettä, joksi katsotaan myös kevyt liikenne eli jalankulkijat ja pyöräilijät.

Eristäminen voidaan tehdä rakenteellisin ratkaisuin tai valvonnalla taikka näitä yhdistämällä. Eristämisessä käytettäviä rakenteita voivat olla kyseistä tarkoitusta varten rakennettu aita, kasvillisuus, maaston muodostama este, liikenteen kannalta kulkukelvoton alue, tai riittävän laaja, valvottu suoja-alue. Yleensä pelkän lippusiiman asettaminen radan ympärille ei yksin täytä eristämisen vaatimuksia. Sen sijaan lippusiiman asettaminen ja rataolosuhteiden edellyttämä riittävän tehokas valvonta voivat yhdessä täyttää eristämisen vaatimukset.

Vahinkoon osallisen moottoriajoneuvon voidaan katsoa olleen muussa kuin liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä vain, jos kyseinen alue oli eristetty muusta liikenteestä vahingon sattumishetkellä ja ajoneuvoa käytettiin kilpailu-, harjoitus- ja kokeilutarkoitukseen. Eristämistä tarkastellaan kussakin yksittäisessä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella, joka eristämiseen vetoavan osapuolen on toimitettava.

A oli kärsinyt henkilövahingon ajoharjoittelutilanteessa motocrossradalla. Liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan soveltamisen kannalta tällaisissa tilanteissa keskeinen merkitys on alueen eristämisellä muusta liikenteestä.

Lautakunta totesi, että muusta liikenteestä eristetyksi alueeksi on yleensä katsottu tapauskohtaisesti vain sisätiloissa olevat rata-alueet.  

Internetissä käytettävissä olevan kuva-aineiston perusteella kyseinen kokonaisuudessaan jäähallirakennuksen sisätiloissa sijainnut motocrossrata oli eristetty muusta liikenteestä kaitein ja aidoin sekä sijoittamalla rata katsomotiloihin nähden eri tasolle. Lautakunta katsoi, että kyseistä rataa oli pidettävä liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan tarkoittama liikenteestä eristettynä alueena. Näin ollen A:n kuljettama moottoriajoneuvo ei ole ollut liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä eikä kyseessä siten ole liikennevakuutuslain 1 §:n tarkoittama liikennevahinko.