Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Användning i trafik

LV 11/1958

1:a sektionen 12.1.2012

Händelseförloppet

A hade skadat sig när han körde motocrosscykel och föll omkull. Olyckan inträffade i en ishall där en motocrossbana hade anlagts. 

Försäkringsanstalten bad nämnden ge utlåtande om huruvida begränsningsregeln i 2 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen skulle tillämpas. Enligt begränsningsregeln är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse lagen avser, när det på ett för trafik avskilt område används i tävlings-, övnings- eller experimentsyfte. 

Nämndens utlåtande

Enligt 1 § i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom, nedan kallad trafikskada, enligt denna lag från den trafikförsäkring som meddelats för fordonet.

Enligt 2 § 4 punkten (898/1974) i trafikförsäkringslagen är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse denna lag avser, när det på ett för trafik avskilt område används i tävlings-, övnings- eller experimentsyfte.

Det område som används i tävlings-, övnings- eller experimentsyfte ska avskiljas från trafik på ett tillräckligt effektivt sätt. Avskiljningen ska göras så att trafik inte kan få tillträde till området. Med trafik avses också lätt trafik, dvs. fotgängare och cyklister.

Avskiljningen kan ske med hjälp av olika konstruktioner eller övervakning eller en kombination av dem.  Konstruktioner som används vid avskiljningen kan vara staket som byggts för ändamålet, växtlighet, en terrängformation som utgör ett hinder, ett med avseende på trafik oframkomligt område eller ett tillräckligt stort skyddsområde som övervakas. Vanligen uppfylls inte kraven på avskiljning om bara en flagglina spänns upp runtom banan. Att både spänna upp en flagglina och arrangera sådan tillräckligt effektiv övervakning som banförhållandena kräver kan däremot uppfylla kraven på avskiljning. 

Ett motorfordon som varit delaktigt i en skada kan anses ha varit i annan användning än trafik i den bemärkelse trafikförsäkringslagen avser bara om området i fråga hade varit avskilt från annan trafik när skadan inträffade och fordonet användes i tävlings-, övnings- eller experimentsyfte. Avskiljningen skärskådas i varje enskilt fall utifrån en utredning som den som åberopar avskiljning ska ge in. 

A hade lidit personskada på en motocrossbana vid körträning. Med avseende på tillämpning av 2 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen är avskiljningen av området från annan trafik av central betydelse i situationer av det här slaget.

Nämnden konstaterade att det i allmänhet från fall till fall har ansetts att endast banområden inomhus har avskilts från annan trafik. 

På basis av bildmaterial som var tillgängligt på internet hade motocrossbanan i fråga, som i sin helhet fanns inne i en ishallsbyggnad, avskilts från annan trafik med räcken och staket, och banan var placerad på ett annat plan än åskådarutrymmena. Nämnden ansåg att banan måste betraktas som ett sådant för trafik avskilt område som avses i 2 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen. Motorcykeln som A körde var därmed inte i trafik i den bemärkelse som avses i trafikförsäkringslagen, och det var således inte fråga om en trafikskada som avses i 1 § i trafikförsäkringslagen.