Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Sakskada. Andra omkostnader.

LV 11/1825

Nämndens plenum 12.6.2012

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

På ett flygfält stötte ett motorfordon till ett flygplan, vars motor tog skada. Följden var att avgången försenades, och därför blev det nödvändigt att till dem som hade reserverat biljetter till flyget betala ersättning för bl.a. övernattning och servering.

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE

Försäkringsbolaget bad nämnden ge ett utlåtande om huruvida ersättning för de transport-, övernattnings- m.fl. kostnader som det skadelidande flygbolaget hade betalat till passagerarna ska ersättas från trafikförsäkringen. Bolaget ansåg att det var fråga om en ren förmögenhetsskada som inte ersätts från trafikförsäkringen. I andra hand ansåg bolaget att den indirekta ytterligare skadan som uppgick till 40 000 euro var av avlägset och oförutsebart slag och i vilket fall som helst ledde till ansvarsbegränsning i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer. Enligt bolagets uppfattning fanns det mellan skadan och motorfordonets användning i trafik därmed inget orsakssamband som ligger till grund för ersättningsansvar.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en person- eller egendomsskada som åsamkats i följd av motorfordons användning i trafik från den trafikförsäkring som beviljats fordonet.

Enligt 6 § i trafikförsäkringslagen bestäms ersättning för en trafikskada med tillämpning av 5 kap. 2-5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Enligt 5 kap. 5 § i skadeståndslagen ska vid sakskada ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods.

Från trafikförsäkringen ersätts enbart person- och egendomsskador. En så kallad ren förmögenhetsskada däremot är en ekonomisk skada som inte har något samband med en person- eller egendomsskada och inte ersätts från trafikförsäkringen. Frågan i nämnden gäller för det första om de ersättningar som avses i begäran om utlåtande handlar om en ren förmögenhetsskada. Om skadorna inte anses utgöra en ren förmögenhetsskada, är det i andra hand fråga om huruvida kostnaderna är sådana som ska ersättas från trafikförsäkringen.

Inkvarteringskostnaderna och de andra omkostnaderna hade uppkommit med anledning av att flygplanet hade skadats och den planerade flygningen inställts. Nämnden ansåg därmed att det finns ett samband mellan omkostnaderna och sakskadan och att det alltså inte var fråga om en ren förmögenhetsskada.

Till ersättning för sakskada är med stöd av trafikförsäkringslagen och skadeståndslagen berättigad den som har vållats skada direkt med anledning av skadefallet. Rätt till ersättning för skada på en sak har i princip den som äger saken, och en i 5 kap. 5 § i skadeståndslagen avsedd ekonomisk skada ersätts som sakskada bara om den åsamkas den som äger den skadade saken.

Till följd av sammanstötningen på flygfältet mellan trappbilen och flygplanet hade flygplanet drabbats av en sådan skada att det blev nödvändigt att ställa in avgången och att arrangera resan med ett annat flygplan. På grund av den försening som det här ledde till måste passagerarna ta in på hotell för en natt. Det hade medfört kostnader för transporten från flygplatsen till hotellet och vice versa. Transporten sköttes med charterfordon och kostnaderna uppgick till 1 120 euro. Hotellövernattningen kostade 16 715,10 euro och kostnaderna för serveringen till passagerarna var 3 669,37 euro. Researrangören hade dessutom blivit tvungen att ersätta passagerarna med 23 417 euro för förseningen, och det beloppet hade det skadelidande flygbolaget nödgats betala i ersättning till researrangören.

Flygbolagets ansvar gentemot flygpassagerarna grundar sig på separat lagstiftning. Också researrangörens ansvar baserar sig på bestämmelser. Det ansvar gentemot passagerarna som det lufttrafikföretag som utför flygningen har går därmed inte att begränsa i förväg. Skadan hade således direkt drabbat det flygbolag som svarade för flygplanets användning. Ersättningsansvaret begränsade sig i det här fallet alltså direkt till den som sakskadan hade drabbat. Det var inte fråga om en överraskande skada som hade drabbat en tredje part som det skulle kunna vara svårt att förutse. Skadan hade inträffat på flygfältsområdet och drabbat ett flygplan, därför gick det rimligtvis att förutse också den flygförsening som skadan på flygplanet möjligen kunde orsaka och de till sakskadan anknytande omkostnader som blev följden. Enligt den inlämnade utredningen hade det skadelidande flygbolaget också strävat efter att ombesörja en ersättande flygförbindelse på ett sådant sätt att de sammanlagda kostnaderna för den skulle vara så låga som möjligt. Det är inte skäl att tvivla på utredningen.

På de ovannämnda grunderna ansåg nämnden att passagerarnas övernattningskostnader, kostnaderna för transporten till övernattningsplatsen, serveringskostnaderna och kostnaderna för resans försening är sådana andra omkostnader som beror på sakskada och som ska ersättas från trafikförsäkringen.

Enligt nämndens bedömning existerar ingen vedertagen tolkningspraxis angående hur flygbolag kan fullgöra sitt på artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 grundade serviceansvar gentemot passagerarna när det gäller måltider och förfriskningar. Det är möjligt att fullgöra ansvaret genom t.ex. olika serveringskuponger eller andra motsvarande arrangemang utifrån vilka passageraren efter eget val kan välja måltid och förfriskningar. Enligt den inlämnade utredningen hade passagerarna på flygplatsen blivit serverade mot uppvisande av flygbiljetten. Nämnden konstaterade att även om också alkoholservering hade ingått hade serveringskostnaderna varit skäliga med beaktande av antalet passagerare och väntetiden. I det här fallet var det alltså inte möjligt att utesluta kostnaderna för servering av alkohol ur de ersättningsgilla skadorna.

På de grunder som nämns ovan anser nämnden att de kostnader som avses i begäran om utlåtande bör ersättas från trappbilens trafikförsäkring.

Nämnden var enig.