Käyttöapurin avulla löydät tapaukseesi liittyvän aineistoehdotuksen.
Liittyykö asia:

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta säädetyn lain (959/2019) mukaisesti liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistyvät 1.1.2021 uudeksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Yhdistymisen myötä aiemmin liikennevahinkolautakunnalle kuuluvat asiat käsitellään uuden lautakunnan liikennevahinko-osastolla, ja vastaavasti potilasvahinkoasiat potilasvahinko-osastolla.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on riippumaton ja puolueeton liikenne- ja potilasvahinkoasioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvakuutuslain (948/2019) mukaisissa korvausasioissa. Lautakunta voi antaa myös yleisiä edellä mainittujen lakien soveltamista koskevia suosituksia. Lautakunnan tulee pyrkiä korvauskäytännön yhtenäistämiseen sekä liikenne- ja potilasvahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseen tiedottamalla toiminnastaan ja ratkaisukäytännöstään.

Lautakunnan uudet verkkosivut julkaistaan vuoden 2021 aikana. Siihen asti tietoa lautakunnan toiminnasta ja muun muassa ohjeita ratkaisusuosituksen pyytämisestä saa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan nykyisiltä verkkosivuilta.

Korvausasiaa koskevan ratkaisusuositus- tai lausuntopyynnön voi tehdä vahinkoa kärsinyt, muu korvaukseen oikeutettu, vakuutuksen ottaja, vakuutuslaitos tai korvausasiaa käsittelevä tuomioistuin.

Menettely lautakunnassa on kirjallista.

Lautakunnan ratkaisusuositus on maksuton. Ratkaisusuosituksen pyytäjä voi käyttää asiamiestä tai avustajaa. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei korvata liikennevakuutuksesta.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen liikenteessä oleville moottoriajoneuvoille.

Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingot sekä toisen ajoneuvolle tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle, siinä oleville tavaroille tai kuormalle itse aiheutettuja vahinkoja.

Korvausta haetaan vakuutusyhtiöltä, joka on vakuuttanut liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon.